Montaż

Analogicznie jak w przypadku instalacji odbiorczej w domu, w przypadku instalowania mikroinstalacji należy korzystać z usług specjalisty. Prosument, choćby nawet posiadał w miarę szczegółową wiedzę w tym zakresie nie może samodzielnie dokonywać żadnych istotnych modyfikacji instalacji elektrycznej w budynku czy lokalu. Czynności te powinny być przeprowadzona przez osobę legitymującą się określonymi uprawnieniami.

Wymóg wprowadzenia systemu certyfikacji określony został na poziomie europejskim Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE(art. 14 Dyrektywy). Art. 14 pkt. 3 stanowi, iż:  Państwa członkowskie zapewniają, by do dnia 31  grudnia 2012 r. instalatorzy małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła mieli dostęp do systemów certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifikowania […]. Równocześnie Ustawodawca europejski zobligował Państwa członkowskie do zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji o systemach certyfikacji i wykazu instalatorów. W realiach Polskich reguluje to Rozdział 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień lub potwierdzeniem, że osoba, która wykonywać będzie instalację, stosowne uprawnienia posiada, powinny zapoznać się ze stroną internetową Urzędu Dozoru Technicznego, bowiem to na Prezesa UDT nałożony został obowiązek w zakresie prowadzenia procesu certyfikacji instalatorów OZE oraz podmiotów uprawnionych do organizowania szkoleń w tym zakresie.

Rejestr certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników znajdziemy na stronie internetowej http://www.udt.gov.pl.

Osoba, która zajrzy do rejestru, może zapoznać się z następującymi danymi, dotyczącymi instalatorów OZE: Imię (imiona) i nazwisko instalatora; numer, data i miejsce wydania certyfikatu lub jego wtórnika; Data ważności i zakres certyfikatu; Miejsce pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora.

Osoba, która uzyskała certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, nie jest wyłącznie uprawniona do dokonywania zainstalowania mikroinstalacji. Wystąpienie o certyfikat ma charakter fakultatywny.

Istnieje także możliwość dokonywania zainstalowania mikroinstalacji przez osobę, która, jako elektryk uzyskała odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne.

Przed podjęciem decyzji o osobie wykonawcy warto skontaktować się z OSD w celu potwierdzenia, że instalacja zainstalowana. 

Więcej artykułów…

  1. Nasza rada - z życia wzięte