Krok 06: Budżet i biznesplan

Koszty mikroinstalacji

 

 

Przyszły prosument powinien wiedzieć, że, o ile kwestie związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci energetycznej i odkupem nadwyżek są ściśle uregulowane na poziomie ustawowym, to zakup i montaż samej mikroinstalacji dobywa się na zasadach rynkowych. Zgodnie z przepisami mikronstalacja to instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW.

Instalacja prosumencka o mocy 40 kW nie jest jednak zjawiskiem częstym, ponieważ jej wdrożenie ma charakter zaawansowanej inwestycji i wiąże się z istotnymi kosztami. Zdecydowanie częściej spotyka się instalacje o mocy kilku kW. Warto też pamiętać, że aktualnie wsparcie w postaci taryf gwarantowanych zaplanowane jest do 10kW w dwóch przedziałach. Dla instalacji o mocy 1-3 kW oraz 3-10 kW.

Także usługa instalacji mikroinstalacji, choć potrzebne są do tego administracyjne uprawnienia podlega regułom rynkowym.

Z informacji, które otrzymujemy od prosumentów wynika, że ceny mikroinstalacji są bardzo zróżnicowane, zatem warto porównywać różne oferty. Niektóre osoby, z którymi się spotykaliśmy płaciły około 6 tysięcy złotych za 1 kilowat mocy zainstalowanej w kilku kilowatowej instalacji. Były jednak osoby, które za podobnej wielkości instalację płaciły ponad 11 tysięcy złotych za kilowat mocy zainstalowanej.

UWAGA: Docierają do nas sygnały, że również na tym rynku pojawiły się nieuczciwe firmy oferujące mikroinstalację. Poniżej kilka informacji, z którymi spotykali się prosumenci.

 • Cena 1kW nie jest określona w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE – jest kształtowana przez rynek,
 • Nie ma obowiązku nabywania mikroinstalacji razem z kredytem czyli na raty. Jest to jedna z form wsparcia w ramach programu Prosument, ale jeżeli konsument realizuje instalację z własnych środków, to nie musi zaciągać kredytu ani pożyczki,
 • Nie ma ustawowej długości gwarancji na mikroinstalację. Ustala ją gwarant. W ramach programu prosument funkcjonują odrębne wymogi. Tym bardziej warto porównywać oferty.
 • Nie ma obowiązku odpłatnego serwisowania instalacji przez Certyfikowanego instalatora raz na 6 miesięcy.
 • Przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie jest uzależnione od wykupienia odpłatnego ubezpieczenia.   

Przypominamy również, że w interesie konsumenta jest zawieranie umowy w formie pisemnej. 

Wsparcie inwestycji

 

 

Aktualnie najpopularniejszym programem wsparcia rozwoju mikroinstalacji jest program prosument, czyli „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowany przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na stronie internetowej projektu czytamy, że:

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW

 

 

Termin zwrotu inwestycji

 

 

Jest to kwestia bardzo indywidualna. Nie należy oczekiwać jednak, że inwestycja w mikroinstalację zwróci się szybko.  Z danych, które uzyskaliśmy od prosumentów wynika, że planowany okres zwrotu z inwestycji waha się w granicach od 8 do nawet 17 lat.

Kalkulując termin zwrotu należy wziąć pod uwagę :

 • System wsparcia w postaci taryf gwarantowanych zaadresowany jest na dzień dzisiejszy dla osób, które zrealizują inwestycję po 1 lipca 2016r. Wsparcie to planowane jest na 15 lat.
 • Dotacji na realizację inwestycji nie można co do zasady łączyć ze wsparciem w postaci taryf gwarantowanych.
 • Energia odsprzedawana do sieci po stawkach innych, niż wskazane w taryfach gwarantowanych jest tańsza niż kupowana przez odbiorcę, czasem istotnie tańsza.
 • Z tytułu odsprzedaży energii sprzedawcy z urzędu należy zapłacić podatek dochodowy.
 • W przypadku realizacji inwestycji przy pomocy kredytu lub pożyczki należy uwzględnić koszty jego obsługi. 

 

Bezpośrednie i pośrednie zyski z mikroinstalacji

 

 

W przypadku mikroinstalacji należy brać pod uwagę dwa rodzaje zysków. Zyski płynące z odsprzedaży energii do przedsiębiorstwa energetycznego oraz zyski związane z zmniejszeniem rachunków za energię.

Aktualnie wyobrazić można sobie dwa modele działania prosumenta. Model nastawiony na maksymalizację sprzedaży oraz model nastawiony na maksymalizację zużycia energii wytworzonej w mikroinstalacji.

Wydaje się jednak, że choć model zakładający odsprzedaż generuje żywą gotówkę, to jest mniej opłacalny niż model, w którym staramy się w ramach gospodarstwa domowego konsumować jak najwięcej energii wytworzonej w mikroinstalacji.  

Przyczyna jest prosta. Aktualnie Sprzedawca z urzędu zobowiązany jest do zakupienia energii wytworzonej w mikroinstalacji po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Wartość tą ustala Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W drugim kwartale roku 2015 wynosiła ona 170,19 zł/MWh czyli w granicach 17 groszy za Kilowatogodzinę. Od tej wartości należy jeszcze odjąć podatek dochodowy, ponieważ przychód z tytułu odsprzedaży energii podlega opodatkowaniu.

Cena po której kupujemy energię w grupie taryfowej G11 oscyluje w granicach 30 groszy za Kilowatogodzinę.  

Każda kilowatogodzina, której nie nabyliśmy z sieci, bo zastąpiliśmy ją energią z instalacji to około 30 groszy oszczędności na rachunkach na samej energii. Każda kilowatogodzina, którą odsprzedaliśmy to około połowa tej kwoty zysku. Rachunek wydaje się prosty. 

 • Prosumenci, którzy zgodnie z przepisami nie będą mogli skorzystać z taryf gwarantowanych (instalacja uruchomiona przed 1 lipca 2016r.), powinni rozważyć możliwość maksymalnego wykorzystania energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, zamiast sprzedawać ją za cenę kilkunastu groszy za kWh. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie jej do podgrzania ciepłej wody użytkowej. 
  Czytaj wiecej

 • Prosument, który chce czerpać maksimum korzyści z zainstalowanej mikroinstalacji, poza określeniem profilu zużycia energii w gospodarstwie domowym powinien także rozważyć zmianę grupy taryfowej na dwustrefową oraz  dostosowanie nawyków do harmonogramu pracy układu oraz harmonogramu taryfy.
  Czytaj więcej

 • Prosument powinien wykonać szczegółową kalkulację, czy w warunkach jego gospodarstwa domowego lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dofinansowania na zakup i wdrożenie instalacji, czy gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016r. 
  Czytaj więcej

 • Prosument świadomie podejmuje decyzję dotyczącą momentu uruchomienia mikroinstalacji, ze względu na gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 lipca 2016r.
  Czytaj więcej