Kim jest prosument ?

Kim jest prosument ? 

 

 

Termin ten pojawił się w wydanej w roku 1980 książce The Third Wave, autorstwa Alvina Tofflera. Słowo prosument kojarzone jest z mieszanką słowa profesjonalista lub producent ze słowem konsument. Jest to osoba, bądź grupa osób, które poza samą konsumpcją zakupionego dobra chcą być i niejednokrotnie są zaangażowane w proces planowania, wytwarzania, ulepszania lub promocji określonego towaru lub usługi. 

Obecnie mianem prosumenta określa się przeważnie osoby, które nie prowadząc działalności gospodarczej  w tym zakresie wytwarzają energię w ze źródeł odnawialnych w niewielkich przydomowych instalacjach na potrzeby własnego zużycia  z możliwością ewentualnej odsprzedaży nadwyżek. 

Przechodząc bardziej na grunt prawny należy odwołać się do art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Wskazany przepis stanowi, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej, a sprzedaż ta nie będzie traktowana jak działalność gospodarcza.

Jeżeli zatem chcesz produkować energię ze źródeł odnawialnych we własnym domu możesz śmiało nazywać się prosumentem.