Dystrybucja energii z mikroinstalacji

Umowa na dystrybucję energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

 

 

W momencie, w którym instalacja zostanie przyłączona do sieci energetycznej czas wykonać kolejne kroki w celu rozpoczęcia produkcji i odsprzedaży wyprodukowanej energii. Następnym krokiem jest zawarcie umowy na dystrybucję energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji.

Analogicznie, jak w przypadku instalacji odbiorczej należy zawrzeć umowę zarówno na dystrybucję energii wytworzonej w mikroinstalacji, jak i umowę, której przedmiotem jest odsprzedaż energii wytworzonej w miktroinstalacji określonemu sprzedawcy.

Należy pamiętać, że umowy te zawieramy z innymi podmiotami. Umowę na dystrybucję energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji prosument zawiera z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Umowę na odkup nadwyżek energii wyprodukowanej w mikroinstalacji zawiera się ze sprzedawcą energii. OSD należy poinformować o wyborze konkretnego sprzedawcy. Analogicznie, jak w przypadku instalacji odbiorczej sprzedawcę, który odkupuje nadwyżki można zmienić. W tym celu należy pobrać i wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej OSD. Zmian można dokonywać wielokrotnie i co do zasady są one nieodpłatne.