Odmowa zawarcia umowy i jej nieprawidłowe wykonanie.

Odmowa zawarcia umowy i jej nieprawidłowe wykonanie.

 

 

Może się zdarzyć, że przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zainstalowania mikroinstalacji. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 8 prawa energetycznego, zgodnie z którym w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii sprawę rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony. Warto wspomnieć, że z takim wnioskiem można zgłosić się zarówno w przypadku, w którym odmówiono przyłączenia w oparciu o określenie warunków i umowę, jak i w przypadku zgłoszenia mikroinstalacji.

Jeżeli jednak spór dotyczył będzie nienależytego wykonania już zawartej umowy o przyłączenie, to jego rozstrzygnięcie leżeć będzie w gestii sądu powszechnego. Praktyka podpowiada, że częściej zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorstwo deklaruje chęć przyłączenia, ale nie wywiązuje się przyjętego zobowiązania.