Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie umowy o przyłączenie

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie umowy o przyłączenie

 

 

Jest to trudniejsza i bardziej skomplikowana procedura. Adresowana jest ona do osób, które nie spełniają warunków, aby być przyłączone na podstawie zgłoszenia, czyli nie są przyłączeni jako odbiorca lub moc instalacji jest większa niż w aktualnie wydanych warunkach.

Proces jest złożony. Rozpoczyna go złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci chce się przyłączyć. Jest on dosyć sformalizowany. Wymogi wniosku i samego przyłączenia określone są w § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wydanego na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm. W praktyce jednak przedsiębiorstwa dystrybucyjne dysponują stosownymi formularzami.

W momencie, gdy warunki przyłączenia zostaną określone należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci, co wiązać się będzie z koniecznością wniesienia stosownej opłaty. Elementy konieczne umowy opisane są w art. 7 ust. 2 ustawy prawo energetyczne . Są to: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Dodatkowo, w przypadku gdy przyłączane jest odnawialne źródło energii, umowa zgodnie z treścią art. 7 ust. 2a zawierać postanowienia określające, że:

    1. termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, a w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu - 72 miesiące, od dnia zawarcia tej umowy;

   2. niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji we wskazanym w umowie o przyłączenie terminie jest podstawą wypowiedzenia umowy o przyłączenie.

 Po zrealizowaniu umowy o przyłączenie można rozpocząć dystrybucję i odsprzedaż energii wyprodukowanej w mikroinstalacji.