Wniosek o określenie warunków przyłączenia czy wystarczy zgłoszenie ?

Kiedy składam wniosek o określenie warunków przyłączenia, a kiedy wystarczy zgłoszenie ?

 

 

Przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej co do zasady wymaga dość sformalizowanego procesu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przyszłych prosumentów zmieniono ustawę prawo energetyczne dodając do niej art. 7 ust 8d4 , który wprowadza tryb przyłączenia, który można nazwać uproszczonym.

Zamiast występować o określenie warunków przyłączenia i zawierać umowę o przyłączenie można dokonać zgłoszenia. Należy jednak spełnić określone we wskazanym wyżej artykule ustawy wymogi. Przyłączenie na podstawie zgłoszenia możliwe jest gdy:

    ·   podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy,

    ·   moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia

 Są co najmniej dwa sposoby, aby ustalić czy spełniamy warunki przyłączenia do sieci energetycznej na podstawie przyłączenia. Warunek pierwszy spełnia osoba, która przyłączyła swój dom do sieci i korzysta w nim z energii elektrycznej.  Aby ustalić, czy spełniamy warunek drugi należy sięgnąć do zawartej z przedsiębiorstwem umowy o przyłączenie i skonsultować się z instalatorem lub elektrykiem, który dokonuje przyłączenia.

W przypadku braku informacji w tym zakresie należy skontaktować się z właściwym operatorem systemu dystrybucyjnego, który powinien nas poinformować, jaką mamy moc umowną. Przy okazji można i warto też zapytać jakiej mocy instalację możemy maksymalnie przyłączyć aby mogło się to odbyć na podstawie zgłoszenia.

Należy jednak wiedzieć, że przy niewielkiej posesji na podstawie zgłoszenia przyłączymy raczej instalacje o mniejszej mocy, rzędu 2-3 kvp.

W wypadku, gdy prosument nie spełnia wymogów aby dokonać przyłączenia na podstawie zgłoszenia konieczne będzie określenie warunków przyłączenia oraz zawarcie umowy o przyłączenie.