Wydanie dokumentu gwarancyjnego

Wydanie dokumentu gwarancyjnego

 

 

Gwarancja jest zobowiązaniem dobrowolnym, realizowanym na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej oraz niektórych przepisów o gwarancji (art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego). Sprzedana rzecz jest zatem zawsze objęta odpowiedzialnością sprzedawcy i może być dodatkowo objęta odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jeżeli ta została udzielona.

Konsument – składając reklamację – może swobodnie wybrać z jakiego tytułu prawnego chce reklamację złożyć. Sprzedawca nie może konsumenta zmusić np. do wyboru gwarancji, która zwykle jest mniej korzystna dla kupującego.

Sprzedawca lub wykonawca dzieła jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy – a więc także gwarancję, jeżeli została dołączona do produktu – por. przepis art. 546 (1) § 5 Kc.

Sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń – art. 577 (3) Kc.

Podsumowując: sprzedawca powinien wydać wypełnioną kartę gwarancyjną. Brak realizacji tego obowiązku można uznać za wadę rzeczy w rozumieniu przepisów o rękojmi i żądać uzupełnienia danych. Żądanie wydania gwarancji należy realizować jak najszybciej – żądanie jej wydania po dłuższym czasie będzie znacznie utrudnione.