Rękojmia a gwarancja

Rękojmia a gwarancja

 

 

W przypadku konsumenckiego zakupu rzeczy ta przede wszystkim jest objęta bezwzględną odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego).

Jest to odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca odpowiada za wady, o ile zostały one stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania.

Od sprzedawcy można np. żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany rzeczy. Można też odstąpić od umowy lub obniżyć cenę, ale tu sprzedawca może jednorazowo zablokować skuteczność skorzystania z tych uprawnień, niezwłocznie naprawiając lub wymieniając rzecz.

Innym uprawnieniem jest gwarancja, uregulowana w przepisach art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego. Jest to zobowiązanie dodatkowe, dobrowolne, w znacznym zakresie dowolnie kształtowanym przez gwaranta.

W treści gwarancji znajduje się zakres odpowiedzialności (może nie obejmować wszystkich elementów rzeczy), czas trwania, rodzaje świadczeń (np. tylko naprawa) oraz terminy realizacji. Jeżeli gwarant nie określi tych elementów, stosuje się domyślne zasady z Kodeksu cywilnego. Gwarant może dowolnie określić czas trwania gwarancji – nie musi być to okres 2 lat, może być np. krótszy.

 Uprawnienia wynikające z obu źródeł są od siebie niezależne i to do konsumenta należy wybór, z której możliwości chce skorzystać (por. art. 579 Kc).