Opóźnienie wykonania umowy sprzedaży konsumenckiej

Opóźnienie wykonania umowy sprzedaży konsumenckiej

 

 

Przepis art. 543(1) Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa powinna być wykonana w terminie 30 dni.

W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

Termin dodatkowy należy wyznaczyć na piśmie, a pismo wysłać przedsiębiorcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczyć mu osobiście za potwierdzeniem na kopii.

Powyższe zasady można zastosować także do przypadków, w których przedmiotem umowy jest nie tylko sama sprzedaż, ale także towarzysząca rzeczy usługa – np. zakup panelu z montażem.

W umowie o wykonanie instalacji nie można uregulować sytuacji konsumenta gorzej – np. wskazać, że niezachowanie terminu nie będzie uznawane za opóźnienie.