Kto jest konsumentem

Kto jest konsumentem

 

 

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby – por. art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

Konsumentem nie będzie zatem żaden podmiot, który nie jest osobą fizyczną. Umowa musi być zawarta z przedsiębiorcą – kontrahentem nie może być inna osoba fizyczna sprzedająca np. okazyjnie używane urządzenie.

Zakup rzeczy na fakturę nie pozbawia automatycznie statusu konsumenta. Dana umowa musi być związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. W razie wątpliwości, osoba, która powołuje się na to, że jest konsumentem, musi to udowodnić.

Tylko osobie, które posiada status konsumenta, będą przysługiwały prawa konsumenckie, np. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Przepisy prawa każdorazowo wskazują, czy dane prawo jest prawem konsumenta.

 Konsumentom zwykle przysługują prawa, których przedsiębiorca nie może ograniczyć ani wyłączyć.