Język polski

Język polski

 

 

Przepisy prawa wymagają, aby w obrocie z udziałem konsumentów używano języka polskiego.

Obowiązek używania języka polskiego dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług.

Nie wymagają opisu w języku polskim ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi oraz informacje o właściwościach towarów, jeżeli są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej; jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten powinien być sporządzony w języku polskim.

Uchybienie powyższym obowiązkom zagrożone jest karą grzywny. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

Ponadto wydanie dokumentów nie posiadających polskiej wersji językowej to wada rzeczy i nienależyte wykonanie umowy. Od kontrahenta można w takim wypadku żądać przetłumaczenia dokumentów, a niekiedy także odstąpić od umowy.