Rachunki z tytułu odsprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji

Rachunki z tytułu odsprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji

 

 

Wiele osób zastanawia się w jaki sposób prawidłowo prosument powinien wystawić rachunek przedsiębiorstwu energetycznemu, któremu odsprzedaje nadwyżki energii wyprodukowanej w mikroinstalacji. Jest oczywiste, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie może wystawić faktury VAT.  

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii czy przepisy ustawy Prawo energetyczne, które statuują obowiązek takiego odkupu, nie regulują całego procesu w sposób szczegółowy.

W takiej sytuacji założyć można, że zastosowanie znajdzie Ordynacja podatkowa. Art. 87 § 5 stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, uwzględniając w szczególności dane identyfikujące sprzedawcę i kupującego, wykonawcę i odbiorcę usług oraz oznaczenie wartości i rodzaju transakcji.

W aktualnym stanie prawnym odsyła to do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.). Zgodnie z dyspozycją § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:

Imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;

  • Datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  • Określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  • Ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;

Należy zatem przyjąć, że rachunki wystawiane przedsiębiorstwom energetycznym przez prosumentów powinny mieć format jak wskazany w rozporządzeniu(Stanowisko takie zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w Interpretacji Indywidualnej z dnia 17 września 2014 r. IBPBII/1/415-511/14/ASz)