Obowiązek informacyjny prosumenta wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązek informacyjny prosumenta wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Bardzo ważny obowiązek, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. Wynika on z przepisu art. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, który nakłada na wytwórcę energii elektrycznej w mikroinstalacji, będącego prosumentem, szereg obowiązków wobec właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Przedsiębiorstwu należy przekazać informację: odnośnie terminu przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji, rodzaju mikroinstalacji i mocy zainstalowanej elektrycznej.  Prosument zobowiązany jest podać informacje o zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu pracę przez mikroinstalację.

Art. 5 ust. 2 pkt3) tej samej ustawy nakazuje prosumentowi, w terminie 7 dni od daty zakończenia kwartału przekazanie do OSD informacji co do ilości wytworzonej przez niego energii oraz energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu(sprzedawcy z urzeędu), która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Przepisy określają także konsekwencje nieprzekazania informacji lub określonej w art. 168 pkt) 12 ustawy, w postaci kary pieniężnej, do nałożenia której w wypadku niewykonania obowiązku lub wykonania go w sposób nieprawidłowy (podania nieprawdziwych informacji) upoważniony jest Prezes URE w drodze decyzji.     

W dniu 13 stycznia 2016r. na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki ukazała się Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2016, która porusza tę kwestię Link .  

Prezes URE zwraca uwagę, że wielu prosumentów w dalszym ciągu nie wywiązuje się z tego obowiązku i wskazuje, że wysokość kary dla osoby, która nie podała informacji lub zrobiła to nieprawidłowo wynosi 1000 PLN.

Wskazuje również, że ustawa o odnawialnych źródłach energii daje Prezesowi URE możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w sytuacji, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek, zanim Prezes URE powziął o tym wiadomość.

Obowiązek ten należy więc traktować poważnie, bowiem nałożenie kary przez Prezesa URE może zniwelować całość lub istotną część zysków z mikroinstalacji oraz ujemnie wpłynąć na proces zwrotu tego rodzaju inwestycji.

Wykonanie tego obowiązku ułatwiają OSD, które na swoich stronach internetowych zamieszczają stosowne formularze. Warto z nich korzystać.