Podatki – czy będę płacić podatek za sprzedaną energię

Podatki – czy będę płacić podatek za sprzedaną energię

 

 

Odsprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji, zarówno sprzedawcy z urzędu (sprzedawcy zobowiązanemu w przyszłości), jak i w drodze indywidualnie wynegocjowanego kontraktu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT.

Przychody te zalicza się do kategorii przychodów z innych źródeł, które wskazane są w art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przepisie tym znajduje się przykładowy katalog kategorii przychodów, które powinny być tak zakwalifikowane, jednak nie jest on katalogiem zamkniętym. Działalność w zakresie wytwarzania energii w mikroinstalacji nie została wyraźnie wyłączona spod opodatkowania, nie daje się precyzyjnie zakwalifikować w innych kategoriach określonych w ustawie. Należy więc taki przychód uznać za przychód z innych źródeł.

Łączy się on wtedy z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Prosument jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanego przychodu i złożenia zeznania o wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu. Należy to uczynić do 30 kwietnia następującego po danym roku podatkowym na formularzu PIT-36. 

Obowiązki leżą także po stronie przedsiębiorstwa, które odkupuje wyprodukowaną energię, bowiem w odróżnieniu od prosumenta, który jest podatnikiem, przedsiębiorstwo będzie płatnikiem. Nie wchodząc w zbędne szczegóły należy wskazać, że wiąże się to z obowiązkiem sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania jej podatnikowi w przepisanym terminie, aby miał dane do uzupełnienia deklaracji.