Czy można wyciąć drzewo z własnej posesji w celu ustawienia mikroinstalacji ?

Czy można wyciąć drzewo z własnej posesji w celu ustawienia mikroinstalacji ?

 

 

Nie jest to wbrew pozorom takie proste. Czynność ta nie leży wyłącznie w gestii właściciela posesji. Co do zasady w celu jej dokonania wymagane jest zezwolenie właściwego organu. Wydanie zezwolenia poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania administracyjnego. Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie reguluje art. 83 i nast. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Organem uprawnionym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta.

Warto wspomnieć, że wydanie zezwolenia nie odbywa się automatycznie na podstawie przedłożonych organowi dokumentów. Organ, który otrzyma prawidłowo wypełniony wniosek, przeprowadzi postępowanie administracyjne, w trakcie którego weźmie pod uwagę nie tylko uzasadniony interes wnioskodawcy, ale także interes publiczny .

Oznacza to, że - jeżeli przykładowo drzewo, o którego możliwość wycięcia prosument się stara, zostało uznane na podstawie przepisów odrębnych za pomnik przyrody -  prawdopodobieństwo uzyskania zgody na jego wycinkę w celu posadowienia mikroinstalacji jest niewielkie. W takim wypadku należy przemyśleć alternatywną koncepcję posadowienia mikroinstalacji.

Już na etapie planowania instalacji trzeba ustalić, czy konkretne drzewo nadaje się do wycięcia oraz czy organ skłonny będzie wyrazić na taką czynność zgodę. Samowolne wycinanie drzew, nawet na własnej posesji, spotkać się może z sankcjami.

Z tytułu usunięcia drzewa z posesji organ prowadzący postępowanie i wydający zezwolenie może naliczyć inwestorowi opłatę, którą należy wkalkulować w całościowy koszt inwestycji.

Precyzyjnych informacji na temat procedury należy szukać na stronach internetowych właściwych urzędów gmin czy miast. Bardzo często zawierają szczegółową instrukcję kolejnych czynności, które należy podjąć, żeby przeprowadzić taką czynność. Często znajdziemy tam też szczegółową procedurę oraz formularze do wypełnienia.

Jakkolwiek zagadnienie związane z usuwaniem drzewostanu z własnej posesji prezentowane jest bardzo często jako absurd prawny, to obowiązek w tym zakresie jest jak najbardziej realny. Warto dopełnić formalności.