Czy prosument musi prowadzić działalność gospodarczą ?

Czy prosument musi prowadzić działalność gospodarczą ?

 

 

Własna mikroinstalacja w realiach polskich nie jest źródłem bardzo dużych zysków w znaczeniu, że nie gwarantuje regularnych, dużych zastrzyków gotówki. Jest to raczej sposób na generowanie pośrednich zysków przez oszczędności. Konieczność założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania koncesji z pewnością przesądziłaby o braku ekonomicznego sensu przedsięwzięcia.

Nie ma na szczęście takiej konieczności. art. 4. ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii stanowi, że  wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, takich jak mikroinstalacji, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przyjęcie takiego rozwiązania przyczyniło się do odformalizowania całości procesu uruchamiania generacji energii elektrycznej z mikroinstalacji. Są jednak obostrzenia.

Aby wytwarzanie i sprzedaż energii nie stanowiły działalności gospodarczej musi ona zostać wytworzona w mikroinstalacji, jak również osoba, która ją wytworzyła i ewentualnie sprzedała, nie może być osobą prawną czy jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną(do kategorii zaliczają się takie podmioty jak spółka jawna, spółka komandytowa).

Bez zakładania działalności gospodarczej prosument może sprzedać tylko energię wytworzoną przez niego w jego mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.