Reklamacje związane z rozliczeniami

Reklamacje związane z rozliczeniami

 

 

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują wprost tylko procedurę reklamacyjną dotyczącą odbiorców energii. Nie oznacza to jednak, że w przypadku, gdy prosument ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim, a przedsiębiorstwem energetycznym pozbawiony jest możliwości działania.

Skoro w ustawie prawo energetyczne w sposób precyzyjny wskazano, że Sprzedawca z urzędu ma obowiązek odkupu energii wyprodukowanej w mikroinstalacji po określonej stawce, to niewykonanie tego obowiązku daje prosumentowi uprawnienie do złożenia reklamacji.

Prawidłowa reklamacja powinna zwierać dane prosumenta, dane przedsiębiorstwa do którego jest adresowana, zwięzły opis sytuacji i opis żądania. Pamiętajmy przy tym, że prosument nie jest odpowiedzialny wskazywać jakichkolwiek podstaw prawnych czy dokonywać szczegółowych obliczeń w celu potwierdzenia zasadności reklamacji. Jest to dopuszczalne, ale nie obowiązkowe.

Reklamację dotyczącą odkupu energii wyprodukowanej w instalacji kierujemy do Sprzedawcy z urzędu lub innego, który odbiera energię. Reklamację w zakresie dystrybucji energii wytworzonej w mikroinstalacji kierujemy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 Dla bezpieczeństwa reklamacje powinny być składane na piśmie i przekazywane osobiście lub przesyłką rejestrowaną.