Net metering – rozliczenia metodą salda energii

Net metering – rozliczenia metodą salda energii

 

 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza system półrocznego bilansowania, o którym mowa w art. 41 ust. 14 ustawy. Zgodnie z nim rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu odbywa się między wytwórcą energii elektrycznej [prosumentem], a sprzedawcą zobowiązanym na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Ustawa reguluje także cenę, po której sprzedawca nabędzie energię. Reguluje to art. 43 ust. 1 ustawy - cena odkupu stanowić będzie równowartość 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne.

Dla porównania, w systemie rozliczeń w poprzedniej regulacji prawnej cena ta wynosiła 80% średniej ceny sprzedaży. Pojawiały się głosy, że tak niska cena odkupu zabija ideę mikrogeneracji w Polsce i jedynym sposobem na zapewnienie ekonomicznej racjonalności instalacji jest maksymalizacja zużycia własnego poprzez spożytkowanie nadmiaru energii z mikroinstalacji na podgrzanie ciepłej wody użytkowej lub dla celów ogrzewania. Nie wydaje się, aby podniesienie ceny o dwadzieścia procent miało przesądzić o radykalnej zmianie na rynku.

Pewnym ukłonem w stronę prosumentów jest wprowadzenie systemu sześciomiesięcznego bilansowania, jednak jak można wyczytać literalnie z treści przepisu, dotyczyć on będzie tylko energii elektrycznej. Zatem niejasne jest, czy prosument nadal będzie ponosił  koszty związane z dystrybucją. Warto także zwrócić uwagę, że ustawodawca wspomina o trybie, w jakim bilansowanie będzie się odbywać. Podstawą ma być zawarta pomiędzy stronami umowa, co może sygnalizować potrzebę aneksowania dotychczas zawartych umów.

 Jeszcze przed wejściem w życie nowego systemu rozliczeń pojawiają się liczne kontrowersje. Dotyczą one przede wszystkim sposobu rozliczeń z prosumentami, którzy - co ma miejsce relatywnie często - mają umowę zawartą w grupie taryfowej G12 lub G12w. Oczekują oni, aby bilansowanie odbywało się z uwzględnieniem dwóch stref. Na dzień dzisiejszy brak jest jednoznacznego stanowiska w tym zakresie, choć jak się wydaje, nie ma przeszkód o charakterze prawnym, aby bilansowanie mogło odbywać się w ten sposób.