Kim jest sprzedawca z urzędu ?

Kim jest sprzedawca z urzędu ?

 

 

Sprzedawca z urzędu to podmiot znany konsumentowi. Jest to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.  Sprzedawca z urzędu wyłaniany jest przez prezesa URE na podstawie kryteriów opisanych w ustawie. Sprzedawca z urzędu ustanawiany jest dla klientów mieszkającym na terenie obsługiwanym przez określonego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i sprzedawcy z urzędu w Polsce 2015r.