Kto odkupi energię z mikroinstalacji ?

Kto odkupi energię z mikroinstalacji ?

 

 

Energię, którą prosument wyprodukował w mikroinstalacji teoretycznie mogą kupić wszyscy funkcjonujący na rynku sprzedawcy energii elektrycznej, o ile tylko zawarliby z prosumentem stosowną umowę. Należy przypomnieć, że etap zawarcia umowy ze sprzedawcą, który odkupi energię wytworzoną w instalacji powinien poprzedzać etap przyłączenia oraz etap zawarcia umowy na dystrybucję energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Prosument nie jest jednak zobowiązany do aktywnego poszukiwania osoby, która odkupi energię. Przepisy nakładają bowiem obowiązek odkupu energii wytworzonej w mikroinstalacji na sprzedawcę z urzędu.

Zgodnie z treścią art. 9 v prawa energetycznego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do sprzedaży [prosumenta]jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym publikowane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na stronie internetowej urzędu.    Link .

W drugim kwartale roku 2015 cena taka wynosiła 170,19 zł/MWh, co oznacza, że była istotnie niższa od ceny, którą płaci gospodarstwo domowe kupując energię z sieci. Warto więc pomyśleć nad maksymalizację wykorzystania produkowanej energii. Jest to też cena przed opodatkowaniem.

Taki stan obowiązywał będzie do lipca 2016r. Na razie brak pewności jak sytuacja będzie wyglądała potem.