Bezpośrednie i pośrednie zyski z mikroinstalacji

Bezpośrednie i pośrednie zyski z mikroinstalacji

 

 

W przypadku mikroinstalacji należy brać pod uwagę dwa rodzaje zysków. Zyski płynące z odsprzedaży energii do przedsiębiorstwa energetycznego oraz zyski związane z zmniejszeniem rachunków za energię.

Aktualnie wyobrazić można sobie dwa modele działania prosumenta. Model nastawiony na maksymalizację sprzedaży oraz model nastawiony na maksymalizację zużycia energii wytworzonej w mikroinstalacji.

Wydaje się jednak, że choć model zakładający odsprzedaż generuje żywą gotówkę, to jest mniej opłacalny niż model, w którym staramy się w ramach gospodarstwa domowego konsumować jak najwięcej energii wytworzonej w mikroinstalacji.  

Przyczyna jest prosta. Aktualnie Sprzedawca z urzędu zobowiązany jest do zakupienia energii wytworzonej w mikroinstalacji po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Wartość tą ustala Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W drugim kwartale roku 2015 wynosiła ona 170,19 zł/MWh czyli w granicach 17 groszy za Kilowatogodzinę. Od tej wartości należy jeszcze odjąć podatek dochodowy, ponieważ przychód z tytułu odsprzedaży energii podlega opodatkowaniu.

Cena po której kupujemy energię w grupie taryfowej G11 oscyluje w granicach 30 groszy za Kilowatogodzinę.  

Każda kilowatogodzina, której nie nabyliśmy z sieci, bo zastąpiliśmy ją energią z instalacji to około 30 groszy oszczędności na rachunkach na samej energii. Każda kilowatogodzina, którą odsprzedaliśmy to około połowa tej kwoty zysku. Rachunek wydaje się prosty.