Koszty mikroinstalacji

Koszty mikroinstalacji

 

 

Przyszły prosument powinien wiedzieć, że, o ile kwestie związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci energetycznej i odkupem nadwyżek są ściśle uregulowane na poziomie ustawowym, to zakup i montaż samej mikroinstalacji dobywa się na zasadach rynkowych. Zgodnie z przepisami mikronstalacja to instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW.

Instalacja prosumencka o mocy 40 kW nie jest jednak zjawiskiem częstym, ponieważ jej wdrożenie ma charakter zaawansowanej inwestycji i wiąże się z istotnymi kosztami. Zdecydowanie częściej spotyka się instalacje o mocy kilku kW. Warto też pamiętać, że aktualnie wsparcie w postaci taryf gwarantowanych zaplanowane jest do 10kW w dwóch przedziałach. Dla instalacji o mocy 1-3 kW oraz 3-10 kW.

Także usługa instalacji mikroinstalacji, choć potrzebne są do tego administracyjne uprawnienia podlega regułom rynkowym.

Z informacji, które otrzymujemy od prosumentów wynika, że ceny mikroinstalacji są bardzo zróżnicowane, zatem warto porównywać różne oferty. Niektóre osoby, z którymi się spotykaliśmy płaciły około 6 tysięcy złotych za 1 kilowat mocy zainstalowanej w kilku kilowatowej instalacji. Były jednak osoby, które za podobnej wielkości instalację płaciły ponad 11 tysięcy złotych za kilowat mocy zainstalowanej.

UWAGA: Docierają do nas sygnały, że również na tym rynku pojawiły się nieuczciwe firmy oferujące mikroinstalację. Poniżej kilka informacji, z którymi spotykali się prosumenci.

  • Cena 1kW nie jest określona w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE – jest kształtowana przez rynek,
  • Nie ma obowiązku nabywania mikroinstalacji razem z kredytem czyli na raty. Jest to jedna z form wsparcia w ramach programu Prosument, ale jeżeli konsument realizuje instalację z własnych środków, to nie musi zaciągać kredytu ani pożyczki,
  • Nie ma ustawowej długości gwarancji na mikroinstalację. Ustala ją gwarant. W ramach programu prosument funkcjonują odrębne wymogi. Tym bardziej warto porównywać oferty.
  • Nie ma obowiązku odpłatnego serwisowania instalacji przez Certyfikowanego instalatora raz na 6 miesięcy.
  • Przyłączenie mikroinstalacji do sieci nie jest uzależnione od wykupienia odpłatnego ubezpieczenia.   

Przypominamy również, że w interesie konsumenta jest zawieranie umowy w formie pisemnej.