Sąd polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych

Sąd polubowny jest właściwy w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 1000 zł

W dniu 5 kwietnia wszedł w życie Regulamin sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Sąd ten powstał na podstawie nowej ustawy z dnia 22 maja 2003r o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych.

Aby sąd polubowny mógł rozpoznać sprawę, zgodzić się na to muszą obie strony sporu tj. konsument i ubezpieczyciel.

Sąd polubowny jest właściwy w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 1000 zł, ale jeśli np. sprawa jest wyjątkowo skomplikowana prezes sądu ma prawo uznać, że może być ona rozpatrzona przez ten sąd, niezależnie od wartości roszczenia. 

W postępowaniu polubownym funkcję pozwu spełnia pisemny wniosek strony sporu, wniosek ten powinien zawierać:
- dokładne oznaczenie stron sporu,
- dokładne określenie roszczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami,
- przedstawienie okoliczności sporu, w tym zwłaszcza stanowiska strony przeciwnej.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej (15 zł) oraz wskazanie arbitra.
Pobiera się także opłatę arbitrażową, obliczaną od wartości przedmiotu sporu, nie mniejszą niż 100zł. Od strony wszczynającej postępowanie może być także pobrana zaliczka na poczet przeprowadzenia dodatkowych czynności, np. opinii biegłych, badań medycznych.
Jeśli wniosek jest prawidłowy, sekretarz sądu zwraca się do drugiej strony sporu o zgodę na przystąpienie do postępowania polubownego, określając 14 dniowy termin na odpowiedź.

Sąd polubowny orzeka w składzie trzyosobowym (chyba że wartość roszczenia nie przekracza 5000zł - wtedy skład jest jednoosobowy).

Każda ze stron wskazuje jednego arbitra z Listy arbitrów, wybrani arbitrzy wskazują superarbitra.
Postępowanie polubowne może być prowadzone na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym.

W każdym stadium postępowania strony mogą zawrzeć ugodę, chyba że byłaby ona sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

Po zakończeniu postępowania zespół orzekający wydaje wyrok.
Wyrok ten jest wiążący tj. nie przysługuje od niego odwołanie.

Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego.

Każda ze stron może żądać uchylenia tego wyroku, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 712 Kpc. 

Mediacja

Każda ze stron sporu może zwrócić się do sądu polubownego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Aby mediacja była możliwa musi być zgoda drugiej strony. Strony sporu powinny wyznaczyć wspólnie mediatora z listy arbitrów sądu polubownego.

Mediator wyznacza termin i przeprowadza spotkanie pojednawcze. W czasie spotkania zapoznaje się ze stanowiskiem stron sporu i przedstawia im propozycje polubownego załatwienia sprawy.

Mediacja może zakończyć się m. in.:
- zawarciem ugody,
- przekazaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny.

W razie zawarcia ugody w postępowaniu mediacyjnym prezes sądu polubownego wskazuje arbitra właściwego do wydania wyroku zatwierdzającego ugodę.

Do ugody tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ugody zawartej w postępowaniu polubownym. Wysokość opłaty mediacyjnej oblicza się od wartości przedmiotu sporu i wynosi ona 75% opłaty arbitrażowej.

<< Ubezpieczenia

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij