Konsument na drodze postępowania upadłościowego

Jak odzyskać pieniądze od upadłego przedsiębiorcy?

Powszechne jest przekonanie, że upadłość (bankructwo) przedsiębiorcy praktycznie uniemożliwia odzyskanie od niego pieniędzy. Niestety w większości przypadków odzyskanie całości środków nie będzie możliwe. Trzeba pamiętać, że wniosek o upadłość przedsiębiorcy składa się kiedy ten nie jest już w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań, czyli znajduje się w złej sytuacji finansowej. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z prób dochodzenia swoich należności na etapie postępowania upadłościowego. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka kluczowych pytań związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od dłużnika-przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości.

Kiedy wszczynane jest postępowanie upadłościowe?

Najprościej rzecz ujmując postępowanie upadłościowe wszczyna się w stosunku do dłużnika(firmy), która nie jest na bieżąco w stanie regulować swoich należności lub kiedy wartość zobowiązań(długów firmy) przekracza wartość jej majątku.Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego przekształca się w masę upadłości, i to właśnie z masy upadłości ( a mówiąc ściślej z funduszy masy upadłości) wierzyciele dochodzą później zaspokojenia swoich roszczeń.

Jaki organ prowadzi postępowanie upadłościowe?

W zasadzie postępowanie upadłościowe prowadzi sąd właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika(z reguły głównej siedziby spółki). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz jednym z lokalnych dzienników. Postępowania upadłościowe z terenu warszawy można śledzić za pośrednictwem strony internetowej http://www.upadlosci-warszawa.pl

Sąd wydając postanowienie w przedmiocie upadłości podaje termin w jakim wszystkie osoby fizyczne i prawne, które domagają się zapłaty od upadłego powinny złożyć wniosek o dopisanie do listy wierzycieli, co z punktu widzenia konsumenta rozpoczyna całą procedurę.

W jaki sposób można przystąpić do postępowania upadłościowego?

Do postępowania upadłościowego trzeba się zgłosić. Zgłoszenia wierzytelności(żądania zapłaty) dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. W zgłoszeniu powinny być podane m.in.: imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela, określenie wierzytelności (tj. podanie kwoty dochodzonej od upadłego), dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (np. umowa zakupu towaru), kategorię wierzytelności oraz zabezpieczenie związane z wierzytelnością (art. 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze; Dziennik Ustaw 2003 nr 60 poz. 535 [puin]). Do zgłoszenia należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie.

Jaka jest kolejność zaspokajania wierzycieli?

Konsument składając wniosek o dopisanie do listy wierzycieli musi mieć świadomość, że różne rodzaje roszczeń mają różne priorytety. Należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości(pozostałego majątku spółki) dzielą się na 5 kategorii. Konsument znajduje się dopiero w kategorii czwartej. Oznacza to, że w pierwszej kolejności pieniądze zwrócone zostaną roszczeniom znajdującym się w kategoriach wcześniejszych. Są to m.in.: koszty postępowania upadłościowego, należności alimentacyjne, renty, należności ze stosunku pracy, podatki i daniny publiczne. Najprościej rzecz ujmując w pierwszych kategoriach zaspokajane są należności względem sądu prowadzącego postępowanie, pracowników, organów skarbowych i ZUS-u. Dopiero kiedy te wszystkie kategorie uzyskają zapłatę pozostałe środki rozdziela się proporcjonalnie w grupie czwartej i ewentualnie piątej.

Ile to kosztuje ?

Zgłoszenie wierzytelności nie podlega opłacie na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.).

Podsumowanie.

Szanse konsumenta w postępowaniu upadłościowym zależą od tego czy wielkość majątku upadłego podmiotu jest wyższa od wysokości roszczeń wierzycieli z grup poprzednich. Jeżeli tak konsument będzie miał możliwość otrzymania przynajmniej częściowej rekompensaty.

Przykładowy wzór wniosku o zgłoszenie wierzytelności znajdziecie Państwo w tym miejscu.

<< Tryb dochodzenia roszczeń

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij