Przewodnik po praktykach windykacyjnych

Firma windykacyjna musi wskazać kwotę zadłużenia w piśmie wzywającym konsumenta dłużnika do zapłaty kwotę zadłużenia, podstawy prawną powstania zobowiązania oraz okres, za jaki wierzyciel domaga się zapłaty długu. 

Co to jest windykacja?

Słowo „windykacja” pochodzi od łacińskiego słowa „vindicatio” (dochodzenie, wydobycie) Instytucja ta znana jest zatem już od zarania dziejów. Dawniej windykowano raczej przedmioty, rzeczy. Obecnie instytucja windykacji najczęściej dotyczy roszczeń finansowych. W praktyce konsumenci mają do czynienia z dwoma rodzajami windykacji:

Windykacja sądowa – to nic innego jak egzekucja należności od dłużnika na rzecz wierzyciela (firmy, bądź osoby fizycznej, której dłużnik jest winien jakieś należności) na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. W polskim systemie prawnym taką windykacją zajmują się komornicy.

Windykacja pozasądowa – obejmuje pozasądowe, ugodowe dochodzenie roszczeń wierzyciela od dłużnika. Taką windykację może prowadzić sam wierzyciel ale czasem okazuje się, że taka windykacja jest nieskuteczna, więc wierzyciel sprzedaje wierzytelność (dług) wyspecjalizowanej firmie zajmującej się windykacją należności tzw. firmie windykacyjnej. 

Co to jest firma windykacyjna?
Firma windykacyjna jest podmiotem gospodarczym takim samym jak każda inna firma. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na windykacji wierzytelności pieniężnych, w zależności od umowy z kontrahentem – wierzycielem, na rzecz wierzyciela (na podstawie pełnomocnictwa – art. 95 i n. k.c.) albo we własnym imieniu jako wierzyciel (w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności pomiędzy wierzycielem a firmą windykacyjną – art. 509 i n. k.c.). Podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Dlaczego jest potrzebna windykacja?
Windykacja zaległych należności jest niezbędna do tego by każda firma mogła prowadzić działalność gospodarczą. Nie uiszczanie opłat za swoje zobowiązania wobec firm w dużej skali może spowodować utratę płynności finansowej danej firmy. Każdy konsument czy przedsiębiorca musi wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań nie ważne czy to jest kredyt bankowy, czy rachunek telefoniczny, ponieważ firma która sprzedała nam usługę, czy rzecz wywiązała się ze swojej części umowy a my nie płacąc za te usługę czy rzecz nie wywiązujemy się z zawartej umowy.

Jakie prawa ma firma windykacyjna?
Każda firma musi działać w granicach prawa, ogólnych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz nie może czynić z swojego prawa użytku który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 5 k.c.)
Działając na zlecenie wierzyciela, czyli na zasadzie pełnomocnictwa do tego by wyegzekwować od konsumenta dłużnika należność firma windykacyjna może: wzywać do zapłaty, negocjować warunki spłaty, zawierać ugody. Pod względem prawnym konsument dłużnik płaci wtedy wierzycielowi ale niejako za pośrednictwem firmy windykacyjnej.
Jeżeli firma windykacyjna zakupiła na zasadzie cesji zobowiązanie konsumenta dłużnika od wierzyciela staje się niejako właścicielem tej wierzytelności. Ale w tej sytuacji wraz z tą wierzytelnością przechodzą na firmę windykacyjną wszystkie związane z nią prawa (np.: roszczenie o zaległe odsetki, albo prawo konsumenta dłużnika do stwierdzenia, że taka wierzytelność już nie istnieje lub jest przedawniona). Zgodnie z prawem wierzyciel ma prawo przekazać dane osobowe konsumenta dłużnika firmie windykacyjnej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2005 r. , sygn. akt I OPS 2/2005).

Jak prawidłowo powinna wezwać do zapłaty firma windykacyjna?
Firma windykacyjna kierując wezwanie do konsumenta dłużnika powinna przede wszystkim:
•    wskazać z jakiego tytułu jest uprawniona do żądania zapłaty danej należności (pełnomocnictwo lub cesja – zakup wierzytelności od wierzyciela – firmy której dłużnik jest winny)
•    wskazać kwotę zadłużenia i jej podstawę prawną np.; umowa kupna sprzedaży, gdzie konsument nie zapłacił za zakupiony towar czy usługę,  niezapłącona faktura)
•    wskazać termin do zapłaty i rachunek bankowy na jaki ma wpłynąć żądana kwota.

Kiedy firma windykacyjna przekracza swoje uprawnienia?
Firma windykacyjna musi działać w zakresie obowiązującego prawa. Nie może więc ani grozić, ani obrażać konsumenta. Bez naszej zgody nie może również wejść do naszego mieszkania ani zajmować jakiegokolwiek mienia. Do domu konsumenta dłużnika może wejść tylko upoważniony prawnie do tego organ – komornik i tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Bez zgody sądu firma windykacyjna nie może również nachodzić naszych sąsiadów, odwiedzać naszego miejsca pracy oznajmiać, że jesteśmy dłużnikami. W jakikolwiek inny sposób nie może szykanować naszej osoby. Nie może żądać wyjawienia majątku czy ujawnienia numeru rachunku bankowego z naszymi oszczędnościami. Na takie działania również musi być wyrok sądu. 

Najczęściej zadawane pytania konsumentów dotyczące windykacji.

Czy firma windykacyjna może nie podawać z jakiego tytułu wzywa mnie do zapłaty? 
Nie. Firma windykacyjna musi wskazać kwotę zadłużenia w piśmie wzywającym konsumenta dłużnika do zapłaty kwotę zadłużenia, podstawy prawną powstania zobowiązania oraz okres, za jaki wierzyciel domaga się zapłaty długu. Obowiązkiem firmy windykacyjnej jest udzielenie konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Nie można być tak, że konsument dłużnik ma w razie wątpliwości skontaktować się ze firmą windykacyjną w celu wyjaśnienia sprawy, bo to na firmie windykacyjnej ciąży obowiązek udzielenia wszelkich informacji w związku z kierowanym do dłużnika wezwaniem. 

Dlaczego żądają ode mnie od razu zapłacenia kosztów sądowych?
Firma windykacyjna nie może nierzetelne wzywać w pismach wzywających konsumenta dłużnika do zapłaty ewentualnych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz graficzne wyeksponować zsumowane koszty ewentualnego postępowania sądowego i egzekucyjnego wraz z długiem. Nie można określić kosztów postępowania sądowego i komorniczego na etapie przesądowej windykacji długu. O kosztach postępowania orzeka w każdym przypadku sąd, kończąc postępowanie w konkretnej sprawie (art. 108 k.p.c.), o kosztach postępowania egzekucyjnego orzeka zaś komornik albo sąd, w zależności od tego, który z tych organów prowadzi egzekucję (art. 770 k.p.c.). Może zdarzyć się tak, że konsument dłużnik wygra sprawę przed sądem a  koszty postępowania sądowego poniesie strona przegrywająca sprawę przed sądem. Sąd może też zwolnic całkowicie lub częściowo konsumenta dłużnika z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania sądowego (art. 102 i 771 k.p.c.). Firma windykacyjna może zamieścić w pismach kierowanych do konsumentów dłużników ostrzeżenie o możliwości poniesienia przez konsumenta kosztów postępowania sądowego, ale bez wskazywania konkretnych kwot. Informacje udzielanie konsumentowi dłużnikowi muszą być rzetelne 

Czy firma windykacyjna może straszyć mnie, że zamieści moje dane osobowe w BIK?
Nie. Firma windykacyjna nie może zamieszczać w pismach kierowanych do konsumentów informacji dotyczących możliwości podania danych konsumenta, jako dłużnika, do Biura Informacji Gospodarczej. Kwestia przekazywania informacji dotyczących konsumentów do Biura Informacji Gospodarczej jest uregulowana ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Zgodnie z art. 7 tej ustawy podmiotami uprawnionymi do przekazania takich informacji są wyłącznie enumeratywnie wymienione instytucje, wśród których nie występują przedsiębiorcy, których przedmiotem działalności gospodarczej jest windykacja. 

Firma windykacyjna straszy mnie prokuraturą, czy to zgodne z prawem?
Nie. Firma windykacyjna nie może zamieszczać w pismach kierowanych do konsumentów informacji dotyczących możliwości złożenia do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez  konsumenta dłużnika. Spory wynikające ze stosunków prawnych między wierzycielem czy firmą windykacyjną, a konsumentami dłużnikami, co do zasady mają charakter cywilnoprawny i podlegają przede wszystkim jurysdykcji sądów cywilnych. O przestępstwie popełnionym przez dłużnika można mówić w wyjątkowych przypadkach. Firma windykacyjna nie bada przesłanek popełnienia przez konsumenta dłużnika przestępstwa wyłudzenia czy oszustwa regulowanych ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.). Takie przesłanki bada sąd karny na podstawie wcześniej złożonego zawiadomienia do prokuratury przez wierzyciela czy firmę windykacyjną i postawieniu konsumentowi przez prokuraturę zarzutów. Nie można zatem mówić o usprawiedliwionym poinformowaniu o możliwości spowodowania postępowania karnego. Sugerowanie, że konsument – konsument dłużnik firmy windykacyjnej jest przestępcą i w przypadku nie spełnienia świadczenia grozi mu odpowiedzialności karna jest niedopuszczalne. 

Firma windykacyjna załączyła do pisma pozew, czy ma to moc prawną?
Tytułowanie pism kierowanych do konsumentów „informacja o wszczęciu procedury egzekucyjnej” oraz wysyłanie konsumentom dłużnikom wypełnionych, ale niewysłanych do sądu pozwów nie mam mocy prawnej. Część pism wysyłanych do konsumentów przez firmy windykacyjne nosi tytuł „informacja o wszczęciu procedury egzekucyjnej”. Do tych pism załączony jest wypełniony i nie wysłany do sądu, często nie podpisany albo zatytułowany „projekt” pozew przeciwko konsumentowi. Takie działanie firmy windykacyjnej może spowodować u konsumentów błędne wrażenie, że zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika, bądź jest prowadzone postępowanie sądowe. Oczywiście firma windykacyjna może złożyć pozew do sądu przeciwko konsumentowi dłużnikowi w celu rozpoczęcia procedury egzekucyjnej (komorniczej) ale konsument dłużnik otrzyma wtedy pismo listem poleconym albo bezpośrednio z sądu albo bezpośrednio od komornika.

Czy firma windykacyjna ma prawo naliczać odsetki i dodatkowo koszty windykacyjne?
Nie. Firma Windykacyjna nie może powiększać sumy zadłużenia o koszty prowadzonych czynności windykacyjnych. Między firmą windykacyjną a konsumentem dłużnikiem, jak również między dającym zlecenie wierzycielem a konsumentem dłużnikiem nie ma więzi zobowiązaniowej, która nakładałaby na dłużnika obowiązek zapłaty za podejmowane przez firmę windykacyjną czynności windykacyjne. Nałożenie na konsumenta dłużnika obowiązku zapłaty za czynności windykacyjne (w szczególności dotyczy to kosztów wyjazdu windykatorów) podejmowane przez firmę windykacyjną jest pozbawione podstawy prawnej. Między firmą windykacyjną a konsumentem dłużnikiem istnieje stosunek zobowiązaniowy jaki istniał między cedentem i dłużnikiem. Jest to jednak obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej, która może być powiększona jedynie o odsetki liczone do dnia spełnienia świadczenia, nie zaś obowiązek ponoszenia kosztów prowadzenia czynności windykacyjnych przez zewnętrzną firmę. Zazwyczaj firma windykacyjna pobiera za swoje czynności wynagrodzenie w postaci prowizji, jeżeli działa na rzecz wierzyciela, bądź w postaci różnicy między wartością nominalną długu, a kwotą za jaką firma windykacyjna kupuje dług od wierzyciela na podstawie cesji. W sytuacji, w której konsument-dłużnik poniesie koszty czynności windykacyjnych firma windykacyjna za te same czynności otrzyma podwójne wynagrodzenie. Może okazać się w konkretnym przypadku, że roszczenie wobec konsumenta nie jest zasadne np. z powodu upływu terminu przedawnienia, a konsument dłużnik w obawie przed obciążeniem go dodatkowymi kosztami spełni to nienależne świadczenie.

Czy na wezwanie firmy windykacyjnej mam obowiązek ujawnić moje konto bankowe?
Nie. Firma windykacyjna nie ma prawa wezwać konsumenta do wskazania posiadanych rachunków bankowych bez powołania się na prawomocny wyrok sądu w danej sprawie oraz na wszczęte przez komornika postępowanie egzekucyjne. Najczęściej wezwanie takie dodatkowo podkreślane jest  poprzez używanie następujących zwrotów: - „zdecydowaliśmy się na podjęcie bardzo radykalnych kroków zmierzających do wyegzekwowania długu”; - „wzywamy”; - „pozyskane informacje znacznie uskutecznią i przyspieszą prowadzoną egzekucję i pozwolą na zakończenie sprawy” itp. W takiej sytuacji firma windykacyjna dąży do uzyskania informacji od dłużnika o jego stanie majątkowym zanim zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Nie jest zabronione występowanie do konsumenta - dłużnika o udzielenie takich informacji dobrowolnie. Jednak używanie tego typ zwrotów jest niedopuszczalne. Firma windykacyjna stwarza pozory, że konsument dłużnik jest zobligowany do ujawnienia posiadanych rachunków bankowych oraz, że zostało wszczęte bliżej nie sprecyzowane postępowanie egzekucyjne. Jedyną prawnie dopuszczalną drogą w celu zobligowania dłużnika do udzielenia informacji o składnikach jego majątku jest wystąpienie firmy windykacyjnej, zgodnie z art. 913 §2 w zw. z art. 914 k.p.c. z wnioskiem o wyjawienie majątku do sądu właściwości konsumenta dłużnika wraz z podaniem tytułu wykonawczego oraz dowodów uprawdopodobniających, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego jej majątku konsumenta dłużnika. Tylko sąd może zobowiązać dłużnika do wyjawienia majątku. Spółka tym samym wkracza w kompetencje sądu. Opisana praktyka jest pozbawiona podstawy prawnej. Może wzbudzać u konsumentów poczucie lęku o swoje dobra majątkowe

Czy firma Windykacyjna może zapytać bank o moje rachunki bankowe?
Nie. Informowanie dłużnika o tym, iż firma windykacyjna wystąpi do banków o ujawnienie posiadanych przez konsumenta dłużnika rachunków bankowych jest wprowadzaniem w błąd konsumenta. Banki nie mogą udzielić firmie windykacyjnej takich informacji. Klientów banków chroni tajemnica bankowa, z której banki mogą być zwolnione jedynie w ściśle określonych przypadkach – art. 104 i 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Takie uprawnienia ma np.: prokurator, sad, komornik. Wystąpienie do banków o ujawnienie posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych pozbawione jest podstawy prawnej. Spółka wchodzi tutaj w kompetencje komornika oraz sądu. 


Mój dług jest przedawniony, poinformowałem o tym firmę windykacyjną a mimo tego ciągle dręczą mnie pismami i telefonami. Twierdzą dodatkowo, że odsetki się nie przedawniają,  czy maja prawo?
Domaganie się przez Spółkę przedawnionej wierzytelności, z powołaniem się na możliwość jej przymusowego egzekwowania w sytuacji, w której konsument świadomy jest przysługujących mu praw i wyraża tę wiedzę jest zbędnym nękaniem konsumenta. Ponadto odsetki pełnią funkcję akcesoryjną w stosunku do należności głównej i w przypadku jej przedawnienia rozciąga się ono również na te odsetki. Nigdy nie zachodzi sytuacja, w której mimo przedawnienia wierzytelności głównej pozostaną nieprzedawnione odsetki. W kwestii przedawnienia odsetek wypowiedział się SN w uchwale 7 sędziów z dnia 26 stycznia 2005 r. (III CZP 42/04) stwierdzając, że odsetki przedawniają się najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia głównego. Firma windykacyjna mimo zapewnienia konsumenta o przedawnieniu roszczenia może złożyć pozew do sądu. Konsument dłużnik powinien wtedy przed sądem zgłosić zarzut przedawniania co spowoduje oddalenie powództwa. 
Czy Pracownik firmy windykacyjnej może dzwonić do mnie w nocy i nachodzić moich sąsiadów jak i wysyłać pisma do mojego pracodawcy?
Firmy windykacyjne powołują się często na tzw. wywiad środowiskowy. Jednak nękanie konsumenta dłużnika jest niedopuszczalne. Konsument w takiej sytuacji powinien powiadomić policje oraz napisać skargę do Głównego Inspektora ochrony danych osobowych jeżeli jego dane osobowe są wyjawiane osobom trzecim. jedynie firma detektywistyczna może prowadzić taki wywiad środowiskowy. Podstawą prawną do prowadzenia działalności detektywistycznej jest ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Firmy windykacyjne często zatrudniają detektywów. Detektyw musi zbierać dane o konsumencie tak by mu nie szkodzić i nie powodować uciążliwości.

Czy firma windykacyjna może nękać mnie telefonami w nocy, obrażać i zastraszać, a także siłą wchodzić do mojego mieszkania?
Jeżeli  mamy odczynienia z taką sytuacją natychmiast należy powiadomić policję. Nikt bez naszej zgody nie może wejść do naszego mieszkania. Mogą to zrobić tylko organy prawnie upoważnione: policja z nakazem sądowym, komornik z wyrokiem sądowym. Nękać telefonami o zbyt późnej porze i obrażać oczywiście też nie wolno. Najlepiej podczas takiej rozmowy poinformować pracownika firmy windykacyjnej, że rozmowa będzie przez konsumenta nagrywana, czy wyrazi na to zgodę, jeżeli nie to poprosić o rozłączenie się. I taką czynność powtarzać za każdym razem. Jeżeli pracownik firmy windykacyjnej wyrazi zgodę, należy nagrać rozmowę, która potem może posłużyć jako dowód w sądzie.
  
Co zrobić kiedy otrzymamy wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej?


Przede wszystkim konsument musi:
•    Odczytać z jakiego tytułu dochodzone jest wobec niego roszczenie np.: niezapłacona faktura.
•    Zastanowić się czy wymagane przez firmę windykacyjną roszczenie nie zostało już przez niego opłacone – w takiej sytuacji najlepiej pisemnie zwrócić się do wierzyciela i firmy windykacyjne (listem poleconym) z wyjaśnieniem i załączonym dowodem zapłaty (kopią, nie oddajemy oryginału).
•    Ustalić czy na pewno kiedykolwiek współpracował z wymienionym przez firmę windykacyjną wierzycielem np.: czy miał podpisana umowę na usługę świadczenia usług telefonicznych, czy zawierał umowę kredytu, czy zamawiał, kupował towar w firmie wysyłkowej. Jeżeli nie jesteśmy pewni, powinniśmy listem poleconym zażądać od firmy windykacyjnej czy wskazanego wierzyciela kopii dokumentu będącego podstawa prawna roszczenia np.: kopii umowy
•    Zastanowić się czy roszczenie nie jest roszczeniem przedawnionym - przedawnienie polega na tym, że na skutek upływu czasu i opieszałość wierzyciela, dłużnik może uchylić się od zapłaty art. 117 § 2 k.c. Nie można zrzec się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu przedawnienia. Roszczenie przedawnione wciąż istnieje, ale przekształca się w tzw. "roszczenie niezupełne", które cechuje się tym, że nie może być przymusowo egzekwowane. Konsument dłużnik może oczywiście spełnić je dobrowolnie. Termin przedawnienia roszczeń liczony jest pomiędzy dwiema datami: rozpoczęciem biegu przedawnienia i upływem tego terminu. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne np.: od terminu zapłaty faktury, terminu zapłaty raty kredytu, wezwania do zapłaty przez wierzyciela. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata (art. 118 k.c.). Od tej generalnej zasady są wyjątki np.:
o    jeżeli roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, to przedawnia się z upływem lat dziesięciu. Chyba że stwierdzone w ten sposób roszczenie dotyczy świadczeń przyszłych, wtedy przedawniają się one z upływem lat trzech,
o    roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech,
o    roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch,
o    roszczenia wynikające z umowy o dzieło lub zlecenia przedawniają się z upływem lat dwóch,
o    roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany
o    roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch (nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych) 
o    roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne
o    roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, poręczeń udzielanych przez banki oraz akredytyw, które stały się wymagalne, przedawniają się z upływem 6 lat.
Konsument musi jednak zawsze sprawdzić czy bieg terminu przedawnienia nie został przerwany. A może to nastąpić tylko w trzech przypadkach:
o    przez każdą czynność wierzyciela lub firmy windykacyjnej przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Do takich czynności zalicza się m.in. wytoczenie powództwa, wniesienie powództwa wzajemnego, zawezwanie do próby ugodowej oraz powołanie się na zarzut potrącenia;
o    przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Np. może się tak zdarzyć, że konsument dłużnik wyśle do wierzyciela albo firmy windykacyjnej pismo w którym poinformuje, że nie może zapłacić żądanej kwoty od razu a tylko w ratach.
o     przez wszczęcie mediacji. Jeżeli konsument zgodzi się na postępowanie mediacyjne.

W tych wypadkach bieg przedawnienia liczy się od nowa.
•    Jeżeli konsument poinformował firmę windykacyjną o przedawnieniu, albo o tym, że żądana przez niego kwota już została zapłacona i mimo to kierowane są do konsumenta pisma i wykonywane są telefony, konsument powinien przestać reagować. Firma windykacyjna zawsze będzie próbowała szczególnie przy roszczeniach przedawnionych wyegzekwować. Jeżeli roszczenie jest przedawnione albo je już zapłaciliśmy wcześniej nie jesteśmy zobowiązani w żaden sposób do zapłaty. Konsument powinien tylko zwracać szczególna uwagę na korespondencje z sądu lub od komornika. Wierzyciel, czy firma windykacyjna może złożyć pozew do sądu i wtedy konsument dłużnik musi zgłosić zarzut przedawnienia lub przedstawić dowody zapłaty w odpowiedzi na pozew, czy to na sprawie sądowej (na pierwszej rozprawie), czy w sprzeciwie na przesłany przez sąd nakaz zapłaty lub decyzję komornika o rozpoczęciu egzekucji. W każdym takim dokumencie wskazane są nieprzekraczalne terminy, w których konsument dłużnik musi zareagować i odpowiedzieć wskazując wszystkie znane mu fakty :np. zarzut przedawnienia czy kopię dowodu zapłaty długu.

 

<< Usługi finansowe

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij