Nieprawidłowe informacje w BIK. Gdzie złożyć reklamację?

Konsumentka dokonała całkowitej spłaty kredytu w maju 2012 roku. Zdążyła już zapomnieć o całej sprawie. Niestety gdy starała się o nowy kredytu w 2015 roku, bank odrzucił jej wniosek o kredyt z uwagi na złą historię w BIK. Gdzie ma się udać, żeby Jej dane zostały poprawione?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest jednostką, która zbiera dane dotyczące historii kredytowej osób posiadających zobowiązania wobec Banków i SKOK-ów.

Zostało powołane przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie ustawy prawo bankowe. BIK zajmuje się gromadzeniem danych na temat zobowiązań i historii spłacania kredytów. W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe oraz szczegóły dotyczące kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu,  liczba i wysokość rat, waluta itd.

Należy pamiętać, że mamy, jako klienci  prawo wglądu do tych informacji. Każdy z nas może sprawdzić informacje na swój temat. Aktualnie jest kilka sposo­bów: najłatwiej zało­żyć konto w porta­lu BIK i skorzy­stać z ofer­ty dla konsu­men­tów. W niektórych bankach  możemy spraw­dzić swoją histo­rię kredy­to­wą wraz z oceną punk­to­wą także za pośred­nic­twem banko­wo­ści elek­tro­nicz­nej. 

W przy­pad­ku, gdy nie chcemy korzy­stać z ofer­ty Biura Informacji Kredytowej  za pośrednictwem  internetu, należy zgłosić się do Centrum Opera­cyj­nej Obsłu­gi Klien­tów BIK. Możemy również wysłać pisem­ny  wnio­sek o udostęp­nie­nie infor­ma­cji zawie­ra­ją­cy dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne (imię/imio­na, nazwi­sko, adres zamel­do­wa­nia, PESEL, seria i numer dowo­du osobi­ste­go lub pasz­por­tu).Taka bezpłatną informację możemy pobrać tylko raz na 6 miesięcy.

Podsumowując jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości odnośnie informacji na swój temat zgromadzonych w BIK, co zdarza się dosyć często, należy złożyć reklamację do naszego banku lub SKOK-u, który przekazał te dane. [M1]  W reklamacji należy zażądać usunięcia nieprawdziwych informacji. Na nasze pismo powinniśmy otrzymać odpowiedz bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni, może on zostać przedłużony maksymalnie do 60 dni od otrzymania reklamacji.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest jedynie administratorem danych przekazywanych przez Banki i SKOK-i i nie może z urzędu poprawiać niepoprawnych czy nieaktualnych informacji.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

<< Kredyt

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij