Stanowisko i opinia do projektu założeń projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (wersja z 24 lipca 2013 r.).

Uwagi ogólne
Federacja Konsumentów jako jedna z największych oraz najstarsza organizacja konsumencka od kilku lat obserwuje narastający problem nadmiernego zadłużenia Polaków. Problem ten o dużym znaczeniu społecznym i ekonomicznym, stale narasta ze względu na wiele czynników. Federacja Konsumentów zabiera także aktywny głos w dyskusji od momentu kiedy pojawiły się pierwsze propozycje rozwiązań dotyczących kwestii upadłości osoby fizycznej. Wprowadzone ostatecznie ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozwiązanie w praktycznym zastosowaniu okazało się niefunkcjonalne i nie spełniające swojego celu. Dlatego też z bardzo duża aprobatą przyjmujemy zaproponowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianę tego rozwiązania. 

Uwagi szczegółowe
Ad pkt V.26 założeń w zakresie uchylenia przepisów regulujących postępowanie upadłościowe wobec deweloperów (art. 4251 -  4255 p.u.n.)
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232 poz.1277) nakłada na deweloperów obowiązek założenia dla każdego nabywcy otwartego bądź zamkniętego rachunku powierniczego, na którym gromadzone są środki wpłacane przez nabywców lokalu. Wypłata tych środków może nastąpić, w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego, po przedstawieniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu danemu nabywcy, w przypadku otwartego rachunku powierniczego, po zakończeniu danego etapu inwestycji przedsięwzięcia deweloperskiego. Obecnie art. 4252 p.u.n. generalnie wprowadzał zasadę, że w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera środki zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie oraz dopłaty wnoszone przez nabywców na podstawie art. 4254  ust. 1 pkt 2, stanowią osobną masę upadłości, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objętych tym przedsięwzięciem. W przedstawionej propozycji zmiany przepisów w tym zakresie nie wskazano w jakim kierunku zostanie uregulowana kwestia zgromadzonych środków na mieszkaniowych rachunkach powierniczych. Zaproponowano także w założeniach do projektu aby sędzia komisarz podejmował decyzję o ewentualnej kontynuacji przedsięwzięcia oraz zaproponowano by kontynuacja przedsięwzięcia finansowana była z dopłat wnoszonych przez nabywców lokali. Zdaniem Federacji Konsumentów należałoby, w szczególności w przypadku zgromadzonych środków na zamkniętych rachunkach powierniczych, umożliwić oszacowanie czy kontynuacja takiego przedsięwzięcia wymaga dopłat ze strony nabywców oraz czy nabywcy deklarują chęć kontynuowania przedsięwzięcia deweloperskiego, jak również mają możliwości dokonania takich dopłat.

Ad pkt. V.28 w zakresie zmiany w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Popieramy proponowany kierunek zmian mający na celu „udrożnienie” postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz zmierzający do uregulowania sytuacji ekonomicznej konsumenta, w sposób który umożliwi mu powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Przedstawione rozwiązania w większości pokrywają się z wielokrotnie postulowanymi przez naszą organizację propozycjami zmian funkcjonujących obecnie przepisów. Mamy nadzieje, że opracowany na podstawie przedstawionych założeń do projektu  legislacyjne w pełni odzwierciedli zaproponowane 
Na tym etapie proponujemy jedynie następującą zmianę. Jako trzeci etap postępowania w sprawie upadłości osoby fizycznej wskazano „ustalenie planu spłaty, wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań (spłata w okresie maksymalnie 36 miesięcy, fakultatywnie uchylenie planu spłaty przez sąd)”. Proponujemy zapisanie „fakultatywnie uchylenie lub zmiana planu spłaty przez sąd” co było by spójne z pkt V.28 o  projektu założeń. 
Mamy nadzieje, że opracowany na podstawie przedstawionych założeń projekt ustawy w pełni odzwierciedli zaproponowane rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem odrębności i specyfiki postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej.

Projekt założeń do ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. 

<< Stanowiska i opinie

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij