Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Federacja Konsumentów z siedzibą w Warszawie, ul. Ordynacka 11/1, 00-364 Warszawa, zarejestrowane pod numerem KRS 0000075284 w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5251082133. W dalszej części tekstu będziemy używać zwrotu Federacja Konsumentów, Administrator lub Stowarzyszenie.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich przekazywanych nam danych, które przetwarzamy, wykonując swoje zadania statutowe.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), w szczególności przepisy artykułów 6 ust. 1 lit. a-e.

 

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, czy numer telefonu.

 

2. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Zbieramy Państwa dane przy nawiązaniu osobistego kontaktu z Federacją Konsumentów (np. z Oddziałem), telefonicznie, korespondencyjnie (np. kiedy wysyłacie Państwo do nas prośbę o poradę pocztą tradycyjną), na naszej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej oraz przez e-mail.

Dane zbieramy również dla celów wewnętrznych Stowarzyszenia – między innymi przy przyjmowaniu nowych członków i w kontaktach z nimi.

 

3. Po co przetwarzamy dane osobowe?

Celem przetwarzania jest wykonywanie zadań statutowych Federacji Konsumentów. Przetwarzanie będzie się odbywało w następujących przypadkach:

 1. Udzielanie pomocy prawnej lub innej, związanej ze zgłoszoną nam sprawą. W tym celu będziemy w szczególności zbierali następujące dane: : imię i nazwisko, płeć, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, informacje podlegające szczególnej ochronie (wrażliwe dane osobowe), data urodzenia, informacje o dokumentach związanych ze sprawą. Ponieważ sprawy przekazywane nam przez Państwa mają różny charakter, niniejsze wyliczenie może nie być kompletne. Dane są potrzebne, aby nasi doradcy mogli udzielić Państwu rzetelnej pomocy.
 2. Dokumentowanie świadczenia pomocy, o której mowa powyżej, gdy podmiot finansujący lub współfinansujący pomoc wymaga od nas takiego działania; w ramach dokumentowania – o ile zostanie wyrażona przez Państwa dodatkowa, dobrowolna zgoda – będziemy przekazywali Państwa dane osobowe temu podmiotowi. Będziemy zbierali ten sam zakres danych co w ust. 3 lit. a.
 3. Prowadzenie zapisów na spotkania z doradcami. Będziemy przetwarzali Państwa dane o imieniu i nazwisku, numerze telefonu adresie e-mail lub innym adresie kanału komunikacji. Dane te będziemy zbierali w celu prowadzenia grafiku spotkań, a także w celu nawiązania kontaktu w razie zmian dotyczących spotkania. 
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i statystycznej. Dane zebrane w art. 3 lit. a i c będą przez nas przetwarzane do niniejszego celu po zanonimizowaniu. W szczególności będziemy edukować i ostrzegać konsumentów przed zjawiskami zidentyfikowanymi na podstawie otrzymywanych zgłoszeń i skarg. Będziemy sporządzać opracowania dotyczące występujących zjawisk rynkowych i wykorzystywać je w pracach legislacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Dla celów statystycznych będziemy przetwarzali informacje o dacie zgłoszenia, rodzaju problemu, podjętych działaniach i terminach podjęcia tych działań.
 5. Prowadzenie działalności statutowej Federacji Konsumentów jako stowarzyszenia – osoby prawnej. Dane będziemy pozyskiwać w celu pozyskiwania nowych członków, we wszelkich kontaktach z członkami Federacji Konsumentów, zarządzania Stowarzyszeniem i innych przypadkach przewidzianych prawem oraz statutem Federacji Konsumentów. Będziemy w tym celu przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zawód, numer telefonu i datę urodzenia.
 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – nasza strona internetowa. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Serwis www.federacja-konsumentow.org.pl wykorzystuje pliki cookies:

•PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu.

•cookieAgree - plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies.

•_utma - plik cookie zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik ten zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika.

•_utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,

•_utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejącychj odwiedzin,

•_utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 6 miesięcy.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Federacji Konsumentów. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – newsletter. Dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko) będą wykorzystywane w celu przesyłania newslettera zawierającego informacje z zakresu prawa konsumenckiego, praktyk rynku i wydarzeń na rynku i działań Federacji Konsumentów. Z otrzymywania newslettera można zrezygnować w każdej chwili.
 2. Oferowanie nieodpłatnych lub odpłatnych usług  lub towarów (np. publikacji książkowych) Federacji Konsumentów, świadczonych w ramach statutowych zadań stowarzyszenia. Federacja Konsumentów – zgodnie ze statutem – wykonuje zadania wyłącznie w ramach działalności pożytku publicznego.
 3. Udział w ankiecie, sondażu, zbieranie opinii i podobne działania, uzyskiwania poparcia dla konkretnych przedsięwzięć Federacji Konsumentów (np. protesty lub poparcia). Będziemy zbierali – w zależności od przedsięwzięcia – imię i nazwisko, adres e-mail, numer PESEL, adres zamieszkania. W szczególnych przypadkach będziemy przetwarzać w tym celu także inne dane osobowe, każdorazowo wskazane w dokumentacji zdarzenia i po uzyskaniu wyraźnej zgody.
 4. Badanie poziomu satysfakcji z naszej pomocy lub innych usług i działań. W tym celu będziemy przetwarzać dane określone w ust. 3 pkt a i c.
 5. Przestrzeganie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Na żądanie określonych prawem instytucji i w sytuacjach określonych prawem, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu przekazania określonych informacji tym instytucjom.

 

Zapewniamy, że będziemy dokładać należytej staranności, aby zbierać tylko te dane, które będą niezbędne udzielenia danej pomocy, świadczenia usługi lub przeprowadzenia działania (minimalizacja danych).

 

4. Wrażliwe dane osobowe

W niektórych przypadkach będziemy zmuszeni przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (wrażliwe dane osobowe), np. dane związane ze stanem zdrowia. Tego rodzaju dane są często niezbędne do udzielenia rzetelnej i wyczerpującej pomocy prawnej (np. sporządzenie uzasadnienia pozwu lub sprzeciwu).

Aby przetwarzać wrażliwe dane osobowe będziemy musieli uzyskać Twoją specjalną zgodę; w przeciwnym razie możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanej usługi lub żądanych usług. Możemy wykorzystywać Twoje wrażliwe dane osobowe w razie konieczności ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i dla zagwarantowania przestrzegania bezwzględnie obowiązujących wymogów prawnych. W trakcie świadczenia przez nas żądanych usług na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych wymagane może być również przekazanie Twoich wrażliwych danych osobowych podmiotom zewnętrznym, nawet spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5. Profilowanie

Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Federacja Konsumentów nie będzie dokonywać profilowania.

 

6. Następstwa odmowy lub braku danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale w znacznej części przypadków niezbędne do uzyskania określonego świadczenia.

Możecie Państwo – bez podawania danych osobowych – uzyskać informację prawną osobiście lub telefonicznie. W przypadku porady prawnej, zwykle podanie niektórych danych będzie konieczne, przy czym danych tych przy kontakcie osobistym nie będziemy przetwarzać po zakończeniu rozmowy. Może być to niezbędne przy sporządzeniu wystąpienia do przedsiębiorcy.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w niektórych przypadkach może spowodować, że nie będziemy mogli rzetelnie i wyczerpująco udzielić świadczenia (np. wystąpienia do przedsiębiorcy na rzecz konsumenta).

 

7. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane przez okres czasu niezbędny do realizacji celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Dane osobowe związane z udzielaniem pomocy prawnej (lub podobnej), przechowujemy przez 5 lat, licząc od początku kolejnego roku kalendarzowego. Np. dokumenty sprawy zgłoszonej do nas w połowie 2018 roku zostaną przez nas zniszczone na początku 2024 roku.
 2. W ramach wyjątku do powyższego postanowienia, dane osobowe związane z toczącym się postępowaniem sądowym, gdzie Federacja Konsumentów jest powodem, pozwaną, uczestnikiem (w szczególności stroną) lub upoważnia swojego pracownika do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika, mogą być przechowywane przez 10 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem, nie krócej niż 5 kolejnych lat kalendarzowych.
 3. Dane osobowe związane ze świadczeniem usług lub innych świadczeń będą przez nas przechowywane przez czas trwania świadczenia, a później przez okres wymagany prawem (np. 5 kolejnych lat kalendarzowych, jeżeli świadczenie będzie odpłatne).
 4. Dane osobowe związane ze sprawami członkowskimi będziemy przetwarzać do momentu ustania członkostwa. Później będziemy przetwarzać te dane do celów archiwalnych.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, z wyjątkami wskazanymi przez RODO.

 

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do nowego celu, nieobjętego niniejszą Polityką prywatności, dostarczymy Państwu nową informację wyjaśniającą wszystkie warunki dotyczące nowego przetwarzania danych, zanim to przetwarzanie będzie miało miejsce. W razie potrzeby będziemy starać się o uzyskanie Twojej zgody przed rozpoczęciem nowej operacji przetwarzania danych.

 

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania korekty swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • wycofania swojej zgody i wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

9. Szczegóły praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. Mają Państwo prawo otrzymać od nas potwierdzenie odnośnie tego, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane i jeżeli tak, to żądać dostępu do tych danych osobowych.
 2. Mają Państwo prawo otrzymać kopię danych osobowych poddawanych przetwarzaniu. W takim przypadku możemy oczekiwać od Państwa dodatkowych informacji w celu identyfikacji lub w przypadku żądania dalszych kopii, możemy pobierać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.
 3. Mają Państwo prawo żądania od nas korekty swoich nieprawidłowych danych osobowych. W zależności od celów przetwarzania przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.
 4. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych i możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych. W takich przypadkach możemy nie być w stanie dalej świadczyć pewnych usług.
 5. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym przypadku odpowiednie dane zostaną oznakowane i mogą być przetwarzane przez nas tylko w określonych celach.
 6. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych; wówczas możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 7. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu danych osobowych.
 8. W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych — w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy (tj. w formie cyfrowej) — i macie Państwo prawo żądać od nas przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli tylko przekazanie takie jest wykonalne pod względem technicznym.
 9. Kiedy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Państwa zgodzie, możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez podawania nam powodu, bez opłat. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed wycofaniem jej.
 10. Jeżeli stwierdzicie Państwo, że ich prawa dotyczące danych osobowych zostały naruszone, możecie Państwo również skontaktować się z lokalnymi organami do spraw ochrony danych i wnieść skargę, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa. W Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Federacja Konsumentów wypełnia swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych poprzez:

 1. aktualizowanie danych osobowych;
 2. ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie;
 3. niegromadzenie i niezatrzymywanie nadmiernej ilości danych;
 4. ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem (w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych przez sieć), a także przed wszystkimi pozostałymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

 

Zgodnie z tym Federacja Konsumentów stosuje między innymi różne poziomy uprawnień dostępu do danych, co gwarantuje, że tylko odpowiednie, uprawnione osoby mają dostęp do danych, osoby, którym znajomość danych jest niezbędna do wypełnienia zobowiązań wynikających z wykonywania przez nich pracy i w związku z wykonywaniem pracy.

 

11. Udostępnianie danych osobowych

W ramach swojej działalności Federacja Konsumentów może korzystać z usług różnych podmiotów przetwarzających dane i zewnętrznych dostawców usług w celu obsługi i przetwarzania danych osobowych w określonych celach — w imieniu i zgodnie z instrukcjami Federacji Konsumentów. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami Federacja Konsumentów może być zobowiązana do udostępnienia danych osobowych organom państwowym, władzom i innym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych tylko dopóty, dopóki zawarta z nimi umowa o przetwarzaniu danych zachowuje ważność lub dopóki są zobowiązane do przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrzymywania danych.

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (odbiorcom) do celów opisanych poniżej:

 • przedsiębiorcom lub innym podobnym podmiotom, do których kierujemy wystąpienia na Państwa rzecz i za Państwa zgodą;
 • instytucjom (np. UOKiK, Policja, sądy), do których kierujemy wystąpienia lub inne pisma na Państwa rzecz i za Państwa zgodą;
 • zewnętrznym dostawcom usług (np. poczta, dostawca usług hostingowych) – w celu realizacji świadczeń (np. wysłania porady);
 • innym zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzamy między innymi przetwarzanie danych;
 • podmiotom zewnętrznym, takim jak kancelarie prawne i sądy, w celu wyegzekwowania lub realizacji wszelkich umów z Państwem;
 • organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja i regulatorzy rynku — na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony Państwa praw.

 

 

12. Przekazywanie danych państwom trzecim

Niektóre usługi świadczone przez nas będą wymagały przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W szczególności będzie to mogło dotyczyć danych przetwarzanych przez nas elektronicznie, np. formularzy przetwarzanych w chmurze lub na serwerach naszych dostawców usług hostingowych i poczty elektronicznej.

Zapewniamy, że wybieramy takich usługodawców starannie a dane odpowiednio zabezpieczamy przed dostępem osób trzecich.

 

13. Zmiany w Police prywatności

Jeśli dokonamy zmian w niniejszej Informacji o polityce prywatności, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

14. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Na naszej stronie internetowej oraz w poczcie elektronicznej (np. z odpowiedzią na skargę) udostępniamy dla Państwa wygody i informacji linki do innych stron internetowych. Prosimy mieć świadomość, że inne strony internetowe mogą stanowić własność lub być zarządzane przez inne podmioty, mogące stosować inną politykę bezpieczeństwa i politykę prywatności. Federacja Konsumentów nie ma kontroli nad informacjami, materiałami, produktami ani usługami dostępnymi na innych stronach internetowych i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności.

 

15. Odpowiedzialność podmiotów zewnętrznych

Federacja Konsumentów nie odpowiada za wykorzystanie Państwa danych przez podmioty zewnętrzne, gdy ich wykorzystanie jest dozwolone na ich potrzeby własne. W takich przypadkach te podmioty zewnętrzne również uznaje się za administratorów danych. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

 

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie 25 maja 2018 r.


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij