Koszty nieuznanej reklamacji, miejsce reklamacji

Koszty nieuznanej reklamacji, miejsce reklamacji

 

 

Koszty załatwienia reklamacji z tytułu rękojmi ponosi sprzedawca. Są to zwłaszcza koszty demontażu rzeczy i ponownego zamontowania, transportu czy ubezpieczenia.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w celu załatwienia reklamacji,  powinien dostarczyć rzecz do sprzedawcy. Koszt tej czynności ponosi zwykle na początku sam, ale w razie uznania reklamacji może żądać zwrotu tych kosztów od sprzedawcy.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Sprzedawca może jednak oczekiwać od konsumenta partycypacji w kosztach demontażu i ponownego montażu, jeżeli koszt tych czynności jest wyższy od kosztu zakupionej rzeczy.

Podstawa prawna: art. 561 (1) – 561 (3) i art. 566 Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca nie może natomiast obciążać konsumenta kosztami nieuznanej reklamacji.

 W przypadku reklamowania rzeczy z tytułu gwarancji również można żądać zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy. Jeżeli z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady, konsument może poprzestać na samym zgłoszeniu reklamacji i wskazaniu, gdzie znajduje się rzecz.