Przedłużenie terminu rękojmi lub gwarancji

Przedłużenie terminu rękojmi lub gwarancji

 

 

W razie wymiany rzeczy lub innych dokonywanych przez sprzedawcę w ramach rękojmi czynności reklamacyjnych odpowiedzialność sprzedawcy nie ulega wydłużeniu. Trwa 2 lata. Jeżeli jednak realizacja świadczeń nastąpi w ramach gwarancji, zastosowanie będzie miał przepis art. 581 Kodeks cywilnego. Zgodnie z nim gwarancja biegnie od początku w razie wymiany lub naprawy istotnej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego - wskutek wady rzeczy objętej gwarancją - konsument nie mógł z rzeczy korzystać (np. czas, który zajęła  naprawa). Mając na uwadze powyższe, warto przy składaniu reklamacji brać pod uwagę możliwość przedłużenia ochrony gwarancyjnej. O ile z tytułu rękojmi uprawnienia konsumenta są szersze (np. możliwość odstąpienia od umowy), o tyle w przypadku gwarancji istnieje możliwość wydłużenia ochrony. Pamiętajmy, że to konsument dokonuje wyboru, z jakiego tytułu chce złożyć reklamację, tzn. powołując się na rękojmię czy gwarancję.