Wystąpienie Federacji Konsumentów do Związków Banków Polskich

Federacja Konsumentów Rada Krajowa w Warszawie zwraca się do Związku Banków Polskich w celu zasygnalizowania problemu. Dotyczy on obciążania konsumentów kosztami monitów, wezwań do zapłaty, kierowanych do konsumentów w ramach zawartych z konsumentami umów kredytowych.

Bank, w ramach prowadzonej działalności, ma prawo do obciążenia konsumenta odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie należności wynikającej z zawartej umowy kredytu. Odsetki karne stanowią rekompensatę za szkodę, która powstaje na skutek opóźnienia w zapłacie.

Pomimo zakwestionowania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów klauzul obciążających konsumentów dodatkowymi kosztami z tytułu prowadzonych działań windykacyjnych przez przedsiębiorców, co do zasady oraz co do wysokości, nader często takie działania występują w działalności banków.

W czasach, kiedy znaczna część konsumentów ma trudności z regulowaniem zobowiązań, naliczanie przez banki dodatkowych opłat „karnych” za czynności windykacyjne powoduje szybsze powiększanie się zadłużenia i tak niewypłacalnego konsumenta. Takie działanie ze strony banku należy uznać nie tylko za niezgodne z prawem, ale również nieetyczne.

Obciążanie konsumentów dodatkowymi kosztami pogarsza ekonomiczną sytuację konsumentów, przyspieszając proces wykluczenia społecznego.

Od konsumentów, którzy zgłaszają się do Federacji Konsumentów często słyszymy, że bank zaprzecza, że otrzymał od konsumenta reklamację skierowaną listem zwykłym. W związku z tym wskazać należy, że bank – kierując do konsumenta wezwanie do zapłaty w formie listu zwykłego – również nie jest w stanie wykazać faktu jego doręczenia, a w konsekwencji nie ma podstawy do obciążenia konsumenta kosztami działań windykacyjnych.

W czasach, kiedy instytucje finansowe i banki tak często powołują się na zasady etyki oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialność biznesu, należy wskazać, że jednym z rodzajów takiego działania jest ochrona konsumentów, rozumiana zdecydowanie szerzej niż tylko jako działalność zgodna z przepisami obowiązującego prawa. Pobieranie opłat za czynności windykacyjne prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia poprzez uzyskiwanie korzyści za czynności wezwania dłużnika do zapłaty. Zobowiązywanie konsumenta do pokrywiania kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym również wezwania do zapłaty) jest nie tylko działaniem nieetycznym, ale przede wszystkim wykorzystuje słabszą pozycję ekonomiczną konsumenta.

W ocenie Federacji Konsumentów procedury windykacyjne stosowane przez banki wymagają większej przejrzystości w zakresie faktycznych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Kolejną kwestią wymagającą poruszenia, w ocenie Federacji Konsumentów jest prowadzenie przez banki działań windykacyjnych telefonicznie z zastrzeżonego numeru telefonu. Powyższy sposób komunikacji nie daje konsumentowi możliwości identyfikacji numeru telefonu, z którego inicjowana jest rozmowa. W ten sposób konsument nie ma pewności, komu udostępnia (zazwyczaj na prośbę rozmówcy) swoje dane osobowe. Ten sposób prowadzenia działań windykacyjnych może prowadzać do wyłudzenia danych osobowych konsumentów, danych wrażliwych, przez osoby i podmioty nieuprawnione. W ocenie organizacji konsumenckiej – konsument w obawie przed tego typu działaniem powinien w takiej sytuacji nie udzielać informacji osobie dzwoniącej.

W załączeniu przedstawiamy Państwu listę klauzul niedozwolonych, wpisanych do Rejestru Klauzul prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z zasygnalizowaniem, że tego typu zapisy nie powinny się znajdować w umowach zawieranych z konsumentami.

Numer wpisu: 2335

Data wyroku: 2010-01-14
"Korespondencję wysłaną listem zwykłym uznaje się za doręczoną najpóźniej szóstego dnia roboczego liczonego od daty jej nadania w urzędzie pocztowym"

Numer wpisu: 2333

Data wyroku: 2010-01-14
"W przypadku nieuznania reklamacji Bank ma prawo obciążenia Rachunku kosztami związanymi z jej rozpatrzeniem"

Numer wpisu: 1796

Data wyroku: 2009-08-06
"W przypadku niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Kredytobiorca poniesie koszty związane z monitorowaniem Kredytobiorcy: 1) telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu - 13 PLN; 2) korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu (zawiadomienie, upomnienie, prośba o dopłatę, wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego), za każde pismo. Opłata za korespondencję kierowaną do poręczycieli Bank obciąża dodatkowo Kredytobiorców według tych samych stawek - 15 PLN; 3. wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy - 50 PLN"

Numer wpisu: 1681

Data wyroku: 2009-06-30
"Wszelka korespondencja wysłana przez Bank do Kredytobiorcy pocztą lub kurierem na ostatni podany przez niego adres do korespondencji (adres zameldowania, w przypadku, gdy Kredytobiorca nie podał adresu do korespondencji), będzie uważana za doręczoną."

Numer wpisu: 623

Data wyroku: 2005-02-02
„Opłata za spóźnioną spłatę minimalnej kwoty – 45 zł.”

Numer wpisu: 1956

Data wyroku: 2008-05-19
"W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, TELE2 uprawniona będzie do (...) obciążenia Klienta kosztami wzywania go do zapłaty oraz postępowania windykacyjnego (w wysokości określonej w cenniku)."

numer wpisu: 1768

Data wyroku: 2008-09-16
"Koszty wzywania do zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności (par. 4 ust. 6 Regulaminu) wynoszą 10 zł (kwota nie podlega VAT). Koszty procedury windykacyjnej wynoszą 15% kwoty netto windykowanej należności (kwota nie podlega VAT)"

        Zwracamy się o przekazanie naszego pisma do wszystkich członków Związku Banków Polskich.

          

<< Stanowiska i opinie

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij