ABC konsumenta - ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia– lektura dla nas czy egzamin dla agenta.

Czy można zaufać agentowi?

Musimy pamiętać, że agent ubezpieczeniowy jest reprezentantem ?rmy ubezpieczeniowej, działa na jej rzecz i jego podstawowy cel to sprzedanie nam określonego produktu.

Zakład ubezpieczeń to przedsiębiorca nastawiony na zysk, a nie instytucja charytatywna, mająca na celu zapewnienie konsumentowi ochrony odpowiedniej do jego potrzeb, choć przecież w reklamach jawi nam się często jako dobroczyńca, dbający o naszą świetlaną przyszłość i doskonałą ochronę przed wypadkami losowymi.

Przekonanie nas do zawarcia umowy ubezpieczenia leży również w interesie agenta, bo otrzyma prowizję, a więc wynagrodzenie za pozyskanie klienta dla ?rmy ubezpieczeniowej.

Zanim zaufamy agentowi i powierzymy mu swoje pieniądze oraz ochronę konkretnemu ubezpieczycielowi, sami musimy zadbać o własne interesy, dokładnie oceniając swoje potrzeby, możliwości finansowe, oferty różnych ?rm, a przede wszystkim postanowienia ogólnych warunków umowy ubezpieczenia – OWU. Trzeba pytać agenta ubezpieczeniowego o szczegóły umowy, o różne warianty ubezpieczenia, taryfy składek. Informacje należy jednak zawsze konfrontować z treścią OWU. ABC

Tajemnicze OWU, czy musimy je czytać?

Zdecydowanie tak. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia trzeba koniecznie przeczytać treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bowiem z tym dokumentem należy również porównywać informacje i zapewnienia agenta ubezpieczeniowego.

Firmy ubezpieczeniowe używają powszechnie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), a więc wzorca umowy (oferty) , którą konsument może zaakceptować w całości i zawrzeć umowę lub skorzystać z usług innego ubezpieczyciela. W praktyce dla każdego rodzaju ubezpieczenia funkcjonują odrębne OWU, które stanowią podstawę do zawierania umów.

Właśnie OWU to ten dokument, który należy dokładnie przeanalizować przed zawarciem umowy, aby dowiedzieć się, czy dane ubezpieczenie odpowiada naszym potrzebom. Często ma on formę książeczki lub broszury dostępnej w siedzibie ?rmy ubezpieczeniowej. To właśnie OWU określają prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczeniowej, zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, wyłączenia, czyli te zdarzenia, za które ubezpieczycie nie ponosi odpowiedzialności.

Na treść OWU powołuje się ubezpieczyciel, gdy np. odmawia nam wypłaty odszkodowania. Dokładnie czytając ogólne warunki ubezpieczenia przed zawarciem umowy, unikniemy wielu nieporozumień i rozczarowań.

Należy pamiętać, że OWU powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, a wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

O czym firma ubezpieczeniowa musi nas poinformować?

1. Ubezpieczyciel (firma ubezpieczeniowa) jest zobowiązany – przed zawarciem umowy ubezpieczenia! – doręczyć ubezpieczającemu (konsumentowi) tekst ogólnych warunków ubezpieczenia. OWU muszą zawierać szczegółowe informacje, m.in. sposób ustalania i opłacania składki, sumę ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody, tryb dochodzenia roszczeń, tryb zmiany umowy.

Żądajmy zatem OWU od pośrednika ubezpieczeniowego.

Pamiętajmy, że wysokość składki ubezpieczeniowej to tylko jeden z warunków ubezpieczenia. Z reguły jest „coś za coś”– niższa składka – mniejsza ochrona. Pytajmy więc o wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a więc o te sytuacje, gdy ?rma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania.

2. Jeśli ponieśliśmy szkodę, a odszkodowanie nie przysługuje nam lub przysługuje w innej wysokości niż żądamy, ?rma ubezpieczeniowa musi poinformować nas o tym pisemnie, podając okoliczności oraz podstawę prawną swojego stanowiska.

3. Firma ubezpieczeniowa ma także obowiązek udostępnić nam informacje i dokumenty, które stanowiły podstawę jej stanowiska („akta szkodowe”). Możemy też – na swój koszt – sporządzić odpisy lub kserokopie tych dokumentów, co ułatwi nam niewątpliwie znalezienie argumentów w przypadku odwoływania się lub kierowania sprawy do sądu.

Możemy także żądać udostępnienia informacji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem losowym, będącym przyczyną szkody.

Kto jest kim? Słowniczek

Umowa ubezpieczenia umowa, na mocy której jedna ze stron (ubezpieczający), zobowiązuje się opłacać określoną składkę, a druga strona (zakład ubezpieczeń) zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli wystąpi przewidziane w umowie zdarzenie.

Ubezpieczający – ten, kto zawarł z ubezpieczycielem umowę i z tego tytułu zobowiązany jest do zapłaty składek.

Ubezpieczony – osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.

Poszkodowany – ubezpieczony, który doznał szkody.

Agent ubezpieczeniowy – osoba reprezentująca interesy zakładu ubezpieczeń na podstawie zawartej umowy agencyjnej i posiadanego pełnomocnictwa.

Okres ubezpieczenia – okres oznaczony w umowie ubezpieczenia, w którym ?rma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność za powstałe szkody.

Wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie losowe, którego wystąpienie rodzi po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązek wypłaty odszkodowania lub świadczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie zabezpieczające nas przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządziliśmy szkodę.

Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Powinna zawierać m. in. dane stron umowy, sumę ubezpieczenia i wysokość składki.

Suma ubezpieczenia – kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Okres ubezpieczenia – okres oznaczony w umowie, w którym ?rma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe – świadczenie, które obejmuje straty i utracone korzyści, które zostałyby osiągnięte, gdyby zdarzenia objęte umową ubezpieczeniową nie miały miejsca.

Czy ubezpieczenie to dobry sposób na oszczędzanie?

Ubezpieczenie na życie z natury swej pełni przede wszystkim rolę ochronną – jeśli chcemy tylko inwestować lub oszczędzać, nie musimy płacić za ubezpieczenie, są inne formy gromadzenia oszczędności. Powinniśmy więc zastanowić się, jaki jest cel naszego ubezpieczania się – zależy nam na jego funkcji ochronnej, czyli chcemy zabezpieczyć się przed skutkami zdarzeń losowych, czy może ważne jest także gromadzenie kapitału. Istnieją bowiem ubezpieczenia na życie będące swoistym rodzajem oszczędzania, mającym charakter długoterminowej lokaty kapitału – ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Oferują one różne sposoby inwestowania, ale w każdym przypadku mamy tu do czynienia z możliwością zarówno wygranej, jak i ryzykiem poniesienia straty, bowiem środki lokowane są w nich na ryzyko ubezpieczającego.

Podstawa prawna:

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (DzU Nr 124, poz. 1151) .

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie o?cjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

<< Ubezpieczenia

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij