Ubezpieczenia komunikacyjne - prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia

Kierujący pojazdem oraz osoba zgłaszająca roszczenie powinni przedstawić dowody i ułatwić zakładowi ubezpieczeń ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkód.

Kierujący pojazdem oraz osoba zgłaszająca roszczenie powinni przedstawić dowody i ułatwić zakładowi ubezpieczeń ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkód.

Aby skutecznie domagać się ochrony odpowiedzialności cywilnej, należy dokładnie poznać prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczeniowej.

Umowę OC zawiera się na wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej złożony na piśmie. Zawarcie umowy potwierdza się polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia.

Składkę ubezpieczeniową ustala się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy lub w dniu, w którym rozpoczyna się kolejny okres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zgodnie z przepisami w razie wypadku osoba w nim uczestnicząca ma obowiązek m.in.:
- przedsięwziąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, złagodzenia skutków zdarzenia, zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, 
- zapobieżenia zwiększeniu się szkody, 
- niezwłocznego powiadomienia policji.

Osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym jest także zobowiązana do: 
- udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji dotyczących umowy ubezpieczeniowej oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, 
- niezwłocznego powiadomienia zakładu ubezpieczeń i udzielenia mu niezbędnych informacji i wyjaśnień.

W praktyce więc bardzo ważne jest staranne zgromadzenie dowodów już na miejscu wypadku. Chodzi tu o: 
- możliwie dokładny opis zdarzenia. 
- oświadczenie sprawcy szkody. zawierające dokładne dane identyfikujące go, wykaz stwierdzonych uszkodzeń. 
- szkic sytuacyjny (przydatne jest zdjęcie lub rysunek). 
- dokładne dane świadków zdarzenia.

Jeżeli osoba, która – naszym zdaniem – jest sprawcą wypadku, nie zgadza się z tym stanowiskiem albo utrudnia zebranie dowodów, wzywamy policję.

Zdarza się. że za szkodę odpowiedzialnych jest kilku kierowców. Wówczas ich odpowiedzialność jest solidarna, a zatem odszkodowania można żądać od wszystkich łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna. W przypadku gdy poszkodowany zgłosi roszczenie o odszkodowanie tylko od jednego ze sprawców jest on zobowiązany do naprawienia szkody w całości.

Bywa. że zakład ubezpieczeń, po wypłacie części odszkodowania odsyła poszkodowanego do zakładu, w którym był ubezpieczony drugi sprawca szkody w celu wypłaty reszty odszkodowania. Takie postępowanie narusza przepisy kodeksu cywilnego, bowiem zakład ubezpieczeń powinien wypłacić pełne odszkodowanie, a dopiero potem we własnym zakresie dochodzić roszczeń od ubezpieczycieli współsprawców szkody.

Uprawniony do odszkodowania może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody, a zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie bezpośrednio poszkodowanemu, zawiadamiając jednocześnie o tym posiadacza pojazdu.

Według obowiązującego stanu prawnego, wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, uprawniony powinien dostać odszkodowanie nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 

<< Ubezpieczenia

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij