Dyrektywy UE dotyczące marketingu produktów zastępujących mleko kobiece

KOMISJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Dyrektywa Komisji z 14 maja 1991 roku o mleku początkowym i mleku następnym (91 1321 IEEC)

Uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Uwzględniając Dyrektywę Komisji z 3 maja 1989r (89398EEC) o zbliżeniu przepisów prawnych Krajów Członkowskich w odniesieniu do środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w szczególności Art. .4 w I w dyrektywy,

Zważywszy na to, że zasadniczy skład produktów będących przedmiotem rozważań musi zaspokajać potrzeby żywieniowe zdrowych niemowląt, w oparciu o ogólnie akceptowane dane naukowe.

Zważywszy na to, że w oparciu o te dane może być określony zasadniczy skład mleka początkowego i mleka następnego produkowanych z białek mleka krowiego i białek sojowych pojedynczo lub w mieszaninie, ten skład nie ma zastosowania do preparatów opartych całkowicie lub częściowo na innych źródłach białka; z tego powodu odpowiednie zasady dla takich produktów, jeżeli będzie to niezbędne, zostaną przyjęte w późniejszym terminie; Zważywszy na to, że Dyrektywa odzwierciedla bieżącą wiedzę na temat omawianych produktów, wszelkie modyfikacje dopuszczające zmiany oparte na naukowym i technicznym postępie będą mogły być rozstrzygnięte zgodnie z procedurą przyjętą w Art. 13 Dyrektywy B9/39B/EEC; Zważywszy na osoby, dla których te produkty są przeznaczone niezbędne będzie ustanowienie wymagań mikrobiologicznych i maksymalnych poziomów zanieczyszczeń; ze względu na złożoność tego problemu będzie to przyjęte w późniejszym terminie; Zważywszy na to, że mleko początkowe jest jedynym wyprodukowanym środkiem spożywczym całkowicie zaspokajającym potrzeby żywieniowe niemowlęcia w okresie od 4 do 6 miesiąca życia; w celu ochrony zdrowia niemowląt karmionych sztucznie niezbędne jest zapewnienie, że będą wprowadzane do obrotu jako mleko początkowe wyłącznie produkty odpowiednie do żywienia niemowląt w tym okresie; Zważywszy na Art. 7 (l) Dyrektywy B9/39B/EEC produkty objęte omawianą Dyrektywą są przedmiotem generalnych zasad przyjętych przez Dyrektywę Rady 79/112/EEC z 18 grudnia 197Br w sprawie zbliżenia prawnych Krajów Członkowskich odnoszących się do znakowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych w celu sprzedaży potencjalne- mu konsumentowi, ostatnio zmienionej Dyrektywą B9/395/EEC; ta Dyrektywa ulega rozszerzeniu o dodatkowe zasady i wyjątki od w w generalnych zasad, w sytuacji gdy jest to konieczne do promocji i ochrony karmienia piersią; Zważywszy na, w szczególności, charakter i przeznaczenie produktów objętych omawianą Dyrektywą wymagają one informacji żywieniowej dotyczącej wartości energetycznej i zawartości podstawowych składników odżywczych; z drugiej strony sposób użycia tych produktów musi być zgodny z Art. 3 (l) (B) i Art. 10 (2) Dyrektywy 79/112/EEC, celem zapobiegania nieprawidłowemu stosowaniu, które mogłoby być szkodliwe dla zdrowia niemowląt;

Zważywszy na, w ślad za Art. 2 (2) Dyrektywy 79/112/EEC i celem dostarczania obiektywnych i naukowo zweryfikowanych informacji, jest niezbędne określenie warunków, zgodnie z którymi informacje na etykiecie o szczegółowym składzie mleka początkowego są autoryzowane;

Zważywszy na wysiłki mające na celu zapewnienie lepszej ochrony zdrowia niemowląt, zasady dotyczące składu, znakowania i reklamowania produktów dla nich przeznaczonych ustanowione w omawianej Dyrektywie powinny być zgodne z zasadami i celami Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, przyjętego na 34. Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Organizacji Zdrowia, z uwzględnieniem obecnej szczegółowej prawnej i faktycznej sytuacji we Wspólnocie;

Zważywszy na to, jak ważną rolę odgrywa informacja o żywieniu niemowląt w wyborze, jaki dokonują kobiety ciężarne i matki niemowląt co do metod karmienia ich dzieci (naturalnie czy sztucznie), niezbędne jest, aby Kraje Członkowskie zachowały odpowiednie proporcje pomiędzy informacjami dotyczącymi produktów będących przedmiotem rozważań a promocją karmienia naturalnego;

Zważywszy na to, że niniejsza Dyrektywa nie obejmuje warunków sprzedaży publikacji dotyczących opieki nad dzieckiem i publikacji naukowych;

Zważywszy na to, że zgodnie z Art. 4 Dyrektywy 89/398/EEC, prowadzono konsultację z Komitetem Naukowym ds. Żywności w sprawach mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne;

Zważywszy na to, że kwestie dotyczące produktów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich powinny być rozważone odrębnie, ale w sposób zgodny i jednolity z niniejszą Dyrektywą;

Zważywszy na to, że środki wymienione w omawianej Dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych, PRZYJĘŁA TĘ DYREKTYWĘ

Artykuł 1

l. Niniejsza Dyrektywa jest szczegółową Dyrektywą w rozumieniu Art. 4 Dyrektywy 89/398/EEC ustanawia wymagania, obowiązujące we Wspólnocie Europejskiej, dotyczące składu i znakowania mleka początkowego i mleka następnego, przeznaczonych dla zdrowych niemowląt. Zaleca również Krajom Członkowskim zwrócenie uwagi na zasady i cele Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, zajmującego się obrotem, informacją i odpowiedzialnością służby zdrowia.

2. Dla celów niniejszej Dyrektywy,

a) Niemowlęta" oznacza dzieci poniżej 12. miesiąca życia;

b) Małe dzieci/ oznacza dzieci pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia;

c)mleko początkowe/ oznacza środek spożywczy specjalnego żywieniowego przeznaczenia stosowany w żywieniu niemowląt przez pierwsze cztery do sześciu miesięcy życia i całkowicie zaspokajający zapotrzebowanie żywieniowe dla tej grupy dzieci;

d)mleko następne/ oznacza środek spożywczy specjalnego Żywieniowego przeznaczenia stosowany w żywieniu niemowląt powyżej czwartego miesiąca życia i stanowiący podstawowy element płynny w stopniowo różnicującej się diecie tej grupy dzieci;

Artykuł 2

Kraje Członkowskie powinny zapewnić, że w krajach Wspólnoty będą wprowadzane do obrotu produkty opisane w Artykule 1 (2) (c) i (d) wyłącznie w przypadku gdy są one zgodne z definicjami i zasadami ustanowionymi w niniejszej Dyrektywie. Żaden produkt inny niż mleko początkowe nie może być wprowadzany do obrotu i przedstawiany jako odpowiedni do zaspokojenia potrzeb żywieniowych zdrowych niemowląt w czasie pierwszych czterech do sześciu miesięcy życia.

Artykuł 3

1. Mleko początkowe powinno być wytwarzane ze źródeł białka określonych w Aneksach i z innych składników żywności w przypadku, gdy są one odpowiednie do szczególnego żywieniowego przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia i jest to ustalone na podstawie ogólnie akceptowanych danych naukowych.

2. Mleko następne powinno być wytwarzane ze źródeł białka określonych w Aneksach i z innych składników żywności w przypadku gdy są one odpowiednie do szczególnego żywieniowego przeznaczenia dla niemowląt w wieku powyżej czterech miesięcy i jest to ustalone na podstawie ogólnie akceptowanych danych naukowych.

3. Zakazy i limity stosowanych składników żywności ustalone w Aneksach I i II powinny być przestrzegane.

Artykuł 4

1. Skład mleka początkowego musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Aneksie I.

2. Skład mleka następnego musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Aneksie II.

3. W celu przygotowania do spożycia mleka początkowego i mleka następnego, w żadnym przypadku nie może być zalecane dodawanie niczego innego oprócz wody.

Artykuł 5

1. Wyłącznie substancje wymienione w Aneksie III mogą być stosowane do produkcji mleka początkowego i mleka następnego w celu spełnienia wymagań odnośnie:

-składników mineralnych -witamin

-aminokwasów i innych związków azotowych

-innych substancji mających szczególne żywieniowe właściwości.

Kryteria czystości dla tych substancji powinny być ustalone w późniejszym okresie.

l. Warunki odnoszące się do zastosowania substancji dodatkowych w mleku początkowym i mleku następnym powinny zostać określone w odrębnej Dyrektywie Rady.

Artykuł 6

1. Mleko początkowe i mleko następne nie mogą zawierać żadnych substancji w takich ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia niemowląt. Jeżeli będzie to niezbędne maksymalny poziom takich substancji zostanie określony w późniejszym terminie.

2. Kryteria czystości mikrobiologicznej zostaną również określone w późniejszym terminie.

Artykuł 7

1. Nazwy, pod którymi produkty objęte Art. 1 (2) niniejszej Dyrektywy powinny być sprzedawane (w językach wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej).

2. Znakowanie powinno zawierać dodatkowo do tego, co jest ustanowione w Art.3 Dyrektywy 79/112/EEC następujące szczegółowe zalecenia:

a) w odniesieniu do mleka początkowego, stwierdzenie, że produkt jest odpowiedni do specjalnego żywieniowego stosowania dla niemowląt od urodzenia, w przypadku, gdy nie są karmione mlekiem matki;

b) w odniesieniu do mleka początkowego, które nie jest wzbogacone w Żelazo, stwierdzenie, iż w przypadku gdy produkt ten jest podawany niemowlętom powyżej czwartego miesiące życia należy uzupełniać zapotrzebowanie na żelazo z innych źródeł;

c) w odniesieniu do mleka następnego stwierdzenie, że produkt jest odpowiedni wyłącznie do specjalnego żywieniowego stosowania dla niemowląt powyżej czwartego miesiąca życia, że powinien stanowić tylko część zróżnicowanej diety niemowlęcia i że nie może zastępować pokarmu kobiecego przez pierwsze cztery miesiące życia niemowlęcia;

d) w odniesieniu do mleka początkowego i następnego powinna być podana wartość energetyczna dostarczana przez 100 m I produktu gotowego do spożycia, wyrażona w kJ i kcal oraz zawartość białka, tłuszczu i węglowodanów w 100 m I w w produktu;

e) w odniesieniu do mleka początkowego i następnego powinna być podana średnia zawartość w 100 m I produktu gotowego do spożycia wszystkich składników mineralnych i witamin wyszczególnionych w Aneksach li oraz składników takich, jak cholina, inozytol i karnityna; w odniesieniu do mleka początkowego i następnego powinna być podana instrukcja odpowiedniego przygotowania produktu i ostrzeżenie, iż niewłaściwe przygotowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka .

Znakowanie mleka początkowego i mleka następnego powi/7/7o być tak przygotowane, aby dostarczyć niezbędnych informacji na temat odpowiedniego stosowania w I w produktów nie zniechęcając równocześnie do karmienia piersią. Zakazuje się stosowania pojęć "humanizowane", “umatczynione” lub podobnych. Pojęcie “adaptowane” może być Wyłącznie używane zgodnie z paragrafem 6 i Aneksem IV pkt. l.

2. Znakowanie mleka początkowego powinno dodatkowo być rozszerzone ) następujące szczegółowe nakazy poprzedzane słowami: II Ważna informacja lub równoważnymi:

a) stwierdzenie dotyczące wyższości karmienia piersią nad karmieniem sztucznym

b) stwierdzenie zalecające stosowanie tego produktu wyłącznie po zasięgnięciu porady u niezależnych (od producenta) osób mających kwalifikacje w medycynie, żywieniu lub farmacji lub innych osób posiadających kwalifikacje w opiece nad matką i dzieckiem;

3. Znakowanie mleka początkowego nie powinno zawierać rysunków przedstawiających niemowlęta, jak również innych rysunków i tekstów, które mogłyby idealizować stosowanie tego produktu (idealizować karmie- nie sztuczne). Chociaż może zawierać graficzny znak pozwalający na łatwe zidentyfikowanie produktu i ilustrację metody przygotowania produktu do spożycia .

4. Znakowanie może być rozszerzone o informacje dotyczące specjalnego składu mleka początkowego wyłącznie w przypadkach opisanych w Anek- się IV i zgodnie z warunkami w nich ustanowionymi.

5. Wymagania, zakazy i ograniczenia odnoszące się do paragrafów od 3 do 6 powinny także stosować się do:

    • przedstawiania produktów, których dotyczą, w szczególności ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanego materiału opakowaniowego, sposobu, w których są rozmieszczane i wystawiane
      • reklamowania

Artykuł 8

1. Reklamowanie mleka początkowego powinno być ograniczone do publikacji specjalizujących się w opiece nad dzieckiem i publikacji naukowych. Kraje Członkowskie mogą wprowadzać dalsze ograniczenia i zakazy dotyczące reklamy. Reklamy mleka początkowego powinny być przedmiotem warunków ustanowionych w Art. & (3), (4), (5), (6), (7) (b) i zawierać wyłącznie informacje sprawdzone i o charakterze naukowym. Te informacje nie powinny dawać do zrozumienia lub wytwarzać przekonania, że karmienie butelką (karmienie sztuczne) jest równoważne lub lepsze od karmienia piersią.

2. W punktach sprzedaży nie powinny mieć miejsca reklamowanie, rozdawanie próbek i żadne inne działania promocyjne pobudzające bezpośrednio sprzedaż mleka początkowego w handlu detalicznym, takie jak specjalne wystawy, kupony rabatowe, premie, specjalne wyprzedaże i sprzedaż wiązana .

3. Producenci i dystrybutorzy mleka początkowego nie powinni dostarczać do powszechnego stosowania lub bezpośrednio do kobiet ciężarnych, matek niemowląt lub członków ich rodzin, bezpłatnych lub o obniżonej cenie w / w produktów, próbek produktów lub innych przedmiotów w formie upominków, także pośrednio przez system opieki zdrowotnej lub pracowników służby zdrowia.

Artykuł 9

1. Kraje Członkowskie powinny zapewnić, że informacje na temat kar- mienia niemowląt dostarczane na użytek rodzin i osób zatrudnionych w dziedzinie żywienia niemowląt i małych dzieci będą obiektywne i spójne. Takie informacje obejmują planowanie, dostarczanie i kształtowanie informacji oraz ich kontrolę.

2. Kraje Członkowskie powinny zagwarantować, że materiały informacyjne i edukacyjne drukowane, czy też w formie audiowizualnej dotyczące żywienia niemowląt i przeznaczone dla kobiet ciężarnych i matek niemowląt i małych dzieci powinny zawierać wyraźne informacje dotyczące wszystkich niżej wymienionych punktów:

a) korzyści płynących z karmienia naturalnego i wyższości tego karmienia nad żywieniem sztucznym;

b) niewłaściwego żywienia kobiet karmiących oraz przygotowania do karmienia piersią i utrzymania tego procesu;

c) możliwych negatywnych skutków dla karmienia piersią częściowego dokarmiania butelką;

d) trudności w powrocie do karmienia piersią jeżeli zostanie podjęta decyzja o karmieniu sztucznym;

e) jeżeli jest to konieczne również o odpowiednim stosowaniu mleka początkowego zarówno wyprodukowanego przemysłowo jak i przygotowanego domowym sposobem.

W przypadku, gdy takie materiały zawierają informacje o stosowaniu mleka początkowego powinny również mówić o socjalnych i finansowych skutkach jego stosowania, ryzyku jakie niesie dla zdrowia niemowlęcia niewłaściwa żywność lub metoda karmienia i w szczególności niewłaściwe stosowanie mleka początkowego. Takie materiały nie powinny również zawierać żadnych rycin propagujących karmienie sztuczne.

1. Kraje Członkowskie powinny zagwarantować, że dostarczanie informacyjnego lub edukacyjnego wyposażenia lub materiałów przez producentów lub dystrybutorów powinno odbywać się wyłącznie na życzenie i za pisemnym zezwoleniem odpowiednich władz lub zgodnie z ich wskazaniami.

Takie wyposażenie lub materiały mogą nosić znak lub logo producenta, ale nie znak i nazwę produktu dla niemowląt i powinny być rozprowadzane jedynie poprzez system opieki zdrowotnej.

2. Kraje Członkowskie powinny zagwarantować, że darowizny lub sprzedaż po obniżonej cenie artykułów dla niemowląt na użytek instytucji lub organizacji nie będzie odbywać się poza tymi instytucjami i organizacjami. Działania takie (rozdawnictwo) mogą być stosowane tylko w odniesieniu do niemowląt, które będą karmione sztucznie i tylko przez, w którym te artykuły są potrzebne dla niemowląt.

Artykuł 10

Kraje Członkowskie wprowadzą wżycie prawa, przepisy i postanowienia administracyjne potrzebne do ich uzgodnienia z niniejszą Dyrektywą, o czym będą niezwłocznie powiadamiać Komisję. Wspomniane prawa, przepisy i postanowienia będą stosowane w taki sposób, aby:

-pozwolić na handel produktami zgodnymi z niniejszą Dyrektywą od 1 grudnia 1992r.

-zabronić handlu produktami nie spełniającymi postanowień niniejszej Dyrektywy od 1 czerwca 1994r.

Kiedy Kraje Członkowskie przyjmą te postanowienia, to zawierać one będą odniesienia do tej Dyrektywy lub odniesienie takie będzie towarzyszyło im w czasie ich publikowania. Postępowanie odnośnie tych odniesień będzie przyjęte przez Kraje Członkowskie.

Artykuł 11

Niniejsza Dyrektywa jest skierowana do Krajów Członkowskich. Wykonano w Brukseli, 14 maja 1991

za Komisję

Martin Bangemann

Wice-Prezydent

DYREKTYWA KOMISJI 96/4/EC z 76 lutego 7996 poprawiająca Dyrektywę 97 /32 7 /EEC o mleku początkowym i mleku następnym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Uwzględniając Traktat powołujący Wspólnotę Europejską, Uwzględniając Dyrektywę Rady 89/398/EEC z 3 maja 1989r o zbliżeniu przepisów prawnych Krajów Członkowskich w odniesieniu do środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia a w szczególności Artykuł 4 tej Dyrektywy,

Zważywszy, że ze względu na charakter mleka początkowego i mleka następnego należy wyjaśnić zasady deklarowania składników odżywczych na etykietach dla uniknięcia problemów mogących powstać przy stosowaniu innych odpowiednich aktów legislacyjnych Wspólnoty,

Zważywszy, że nowe dane naukowe usprawiedliwiają pewne modyfikacje obowiązkowego podstawowego składu mleka początkowego i następnego wymienionych w Aneksach li II Dyrektywy Komisji 91/321 /EEC2 z poprawką w wyniku przyłączenia się Austrii, Finlandii i Szwecji;

Zważywszy, że nukleotydy stanowiące naturalne składniki mleka kobiecego stosowane są do uzupełnienia mleka początkowego i następnego od wielu lat w Krajach Członkowskich Unii oraz innych krajach bez negatywnych następstw, zważywszy więc, że nie ma powodu zakazywania ich stosowania w wytwarzaniu tych produktów;

Zważywszy, że postęp technologiczny doprowadził do produkcji mleka początkowego z zastosowaniem częściowo hydrolizowanych białek, które mogą być użyteczne ze względu na niską zawartość białek immunoreaktywnych i zważywszy, że z tego powodu należy zezwolić na deklarowanie tej cechy; zważywszy, że te produkty różnią się od diet półelementarnych opar- tych na hydrolizatach wysokiego stopnia stosowanych w leczeniu dietetycznym rozpoznanych chorób, które to diety nie są obejmowane przez niniejszą dyrektywę;

Zważywszy, że Dyrektywa 91/321 /EEC powinna być w związku z tym zmieniona;

Zważywszy, że zgodnie z Artykułem 4 Dyrektywy 89/398/EEC prowadzono konsultacje z Komitetem Naukowym ds. Żywności w sprawie postanowień mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne;

Zważywszy, że środki wymienione w tej Dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu d/s Środków Spożywczych, PRZYJĘŁA TĘ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywę 91/321 /EEC poprawia się w następujący sposób: 1. Artykuł 6 zostaje zastąpiony przez następujący: II Artykuł 6

Mleko początkowe i mleko następne nie będą zawierały jakiejkolwiek substancji w takiej ilości, która mogłaby zagrozić zdrowiu niemowląt i ma- łych dzieci. Maksymalne dopuszczalne poziomy takich substancji zostaną ustalone niezwłocznie. Kryteria mikrobiologiczne będą także ustalone niezwłocznie."

Artykuł 7 zostaje poprawiony, jak następuje:

a) Punkty (d) i (e) paragrafu 2 zastępuje się w następujący sposób:

lI(d) w przypadku mleka początkowego i następnego wartość dostępnej energii wyrażonej w kJ i kcal, oraz zawartość białka, węglowodanów i tłuszczów, wyrażona liczbowo na 100 ml produktu gotowego do spożycia;

(e) w przypadku mleka początkowego i mleka następnego przeciętna ilość każdego składnika mineralnego i każdej witaminy wymienionych odpowiednio w Aneksach l i II, oraz jeżeli dotyczy to choliny, tauryny, karnityny i inozytolu, wyrażona w postaci liczbowej na 100 ml produktu gotowego do spożycia"

b) Jako paragraf 2a wstawia się co następuje: 1120 Etykiety mogą zawierać:

a) przeciętną ilość składników odżywczych wymienionych w Aneksie III, o ile taka deklaracja nie jest objęta postanowieniami paragrafu 2e tego artykułu; ilość podana ma być w postaci liczbowej na 100 m I produktu gotowego do spożycia;

b) w przypadku mleka następnego, oprócz informacji liczbowej, także informacje o witaminach i składnikach mineralnych wymienionych w Aneksie VIII, wyrażone w postaci procentowej zalecanego dziennego spożycia podanych tam na 100 m I produktu gotowego do spożycia, pod warunkiem, że obecne w produkcie ilości są równe co najmniej 15% zalecanych wartości;"

3. Aneksy są poprawione jak przedstawiono w załączonym Aneksie.

Artykuł 2

Kraje Członkowskie wprowadzą w życie prawa, przepisy i postanowienia administracyjne potrzebne do ich uzgodnienia z niniejszą Dyrektywą nie później niż do 31 marca 1997, o czym będą bezzwłocznie powiadamiać Komisję. Wspomniane prawa, przepisy i postanowienia administracyjne będą stosowane w taki sposób aby:

-pozwolić na handel produktami spełniającymi postanowienia tej Dyrektywy nie później niż 1 kwietnia 1997,

-zabronić handlu produktami nie spełniającymi postanowień tej Dyrektywy od 31 marca 1999.

Kiedy Kraje Członkowskie przyjmą te postanowienia to zawierać one będą odniesienie do tej Dyrektywy lub odniesienie takie będzie towarzyszyło im w czasie ich opublikowania. Postępowanie odnośnie tych odniesień będzie przyjęte przez Kraje Członkowskie.

Artykuł 3

Dyrektywa niniejsza wejdzie wżycie w 20 dniu od jej publikacji w Official Journal of the European Communities.

Artykuł 4

Dyrektywa niniejsza adresowana jest do Krajów Członkowskich.

Wykonano w Brukseli 16 lutego 1996.

za Komisję

Martin Bangemann

Członek

RADA DYREKTYWA RADY 92/52/EEC z dnia 18 czerwca 1992 roku o mleku początkowym i następnym przeznaczonym na eksport do państw trzecich RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Mając na względzie Układ, na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem Art. 113, Mając na względzie propozycję Komisji',

Mając na względzie opinię Parlament Europejskiego2 ,

Mając na względzie opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3, Zważywszy, że wymagania Wspólnoty dotyczące mleka początkowego i następnego zostały określone w Dyrektywie Rady 89/398/EEC z dnia 3 maja 1989 roku o zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia4 i w Dyrektywie Komisji 91/321 /EEC5,

Zważywszy, że charakter produktów, o których mowa wymaga, by przepisy Wspólnoty lub normy międzynarodowe dotyczące składu tych produktów mogły być również stosowane przy eksporcie tych produktów do państw trzecich; Zważywszy że zapobieganie niewłaściwemu stosowaniu tych produktów, które mogłoby zaszkodzić zdrowiu niemowląt, wymaga również rozszerzenia przepisów Wspólnoty dotyczących znakowania mleka początkowego i następnego o produkty eksportowane do państw trzecich; Zważywszy, że produkty spełniające wymogi Dyrektywy 91/321 /EEC mogą być sprzedawane w krajach Wspólnoty od 1 grudnia 1992 roku podczas, gdy brak jest aktu prawnego zabraniającego eksportu do państw trzecich produktów niezgodnych z cytowaną Dyrektywą, RADA PRZYJĘŁA NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: Artykuł 1

Niniejsza Dyrektywa dotyczy mleka początkowego i następnego dla niemowląt zgodnych z definicjami zawartymi w Art.1 (2) (c) i (d) Dyrektywy 91/321 /EEC przeznaczonych na eksport do państw trzecich.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie powinny dopilnować, aby produkty wymienione w Art.1 mogły być eksportowane ze Wspólnoty jedynie wtedy, gdy spełniają wymogi określone w niniejszej Dyrektywie.

Artykuł 3

1. Żaden inny produkt niż mleko początkowe nie może być określany jako produkt zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe zdrowych niemowląt w okresie pierwszych czterech do sześciu miesięcy życia.

2. Dodatkowo produkty wymienione w Art.1 muszą spełniać wymogi:

a) Art.3,4,5 i 6 Dyrektywy 91/321/EEC bądź adekwatnych norm Światowych określonych przez Kodeks Żywnościowy FAO/WHO; b) Art.7 (2) do (6) Dyrektywy 91/321/EEC;

c) postanowień Dyrektywy Rady 89/396/EEC z dnia 14 czerwca 1989 roku dotyczących wskazań bądź oznaczeń określających partię towaru, z której pochodzi dany środek spOŻywczy6 chyba, że wymagania bądź zastrzeżenia zostały inaczej określone postanowieniami państwa importującego.

3. Produkty te winny być opisane w odpowiednim języku i oznaczone w taki sposób, by nie istniało ryzyko pomyłki pomiędzy mlekiem początkowym i następnym.

4. Zastrzeżenia, zakazy i restrykcje określone w Art.7 (2) do (6) Dyrektywy 91/321 /EEC dotyczą również wyglądu produktów, o których mowa a zwłasz- cza ich formy, opakowania i materiałów, z który wykonane zostało opakowanie.

Artykuł 4 Państwa Członkowskie są zobowiązane przedsięwziąć środki konieczne do spełnienia wymagań niniejszej Dyrektywy. Spoczywa na nich obowiązek bezzwłocznego informowania o tym Komisji. Wspomniane środki winny być stosowane w taki sposób, by zapobiec eksportowi produktów nie spełniających wymagań niniejszej Dyrektywy od dnia 1 czerwca 1994 roku. Odnośne postanowienia przyjęte przez Państwa Członkowskie winny odsyłać do niniejszej Dyrektywy, bądź odesłanie takie może być dodane do nich w dniu oficjalnego ogłoszenia tych postanowień. Metody odesłania, o którym mowa zostaną określone przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 5

Zarządzenie niniejsze jest adresowane do Państw Członkowskich. Wykonano w Luksemburgu, 18 czerwca 1992 roku.

W imieniu Rady,

Vitor Martins

Prezes

<< Dzieci

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij