Faktury

1.  Reklamacja

Wysokość faktury można reklamować jedynie w terminie 12 miesięcy od daty wystawienia.

2. Termin płatności

Termin płatności faktur wynika bezpośrednio z przepisów art. 455 Kodeksu cywilnego a także regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, załączonego do podpisanej umowy. Na fakturze znajduje się termin wystawienia faktury i termin wymagalności wierzytelności. Operator powinien fakturę przesłać w czasie odpowiednim, by abonent miał możliwość dokonania płatności w ten sposób, aby uiszczona wpłata wpłynęła na konto operatora najpóźniej w dniu wymagalności wierzytelności. Nieterminowe regulowanie płatności może spowodować naliczenie odsetek.

Większość operatorów dostarcza w formie e-faktur za pośrednictwem Internetu lub za dodatkową opłatą ok. 5 zł w formie papierowej. Jeśli konsument nie otrzyma faktury w terminie jest on zobowiązany do opłaty abonamentu w wysokości określonej w umowie i poinformowania operatora o tym fakcie. W takim wypadku operator nie może dochodzić odsetek za nieopłaconą wierzytelność np. za wykonane rozmowy telefoniczne ponad abonament, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ważne: Za klauzule niedozwolone związane z fakturami za usługi uważa się:

- zawieszenie świadczenia wszystkich usług zamieszczonych na fakturze, jeśli część z nich jest należycie opłacona;

- żądanie opłat za wystosowane do konsumenta „Wezwanie do zapłaty”;

- obciążenie konsumenta kosztami firmy windykacyjnej zatrudnionej do wyegzekwowania wierzytelności;

- żądanie opłat za okres zawieszenia usługi ze względu na nieopłacony rachunek;

- przedłużenie okresu promocji o czas zawieszenia usług w wyniku zaległości w opłacaniu abonamentu,

- żądanie opłat za czynność zawieszenia i odblokowania usług.

3. Przedawnienie roszczeń

Wierzytelność z faktur za świadczone usługi telekomunikacyjne, nie dochodzona na drodze postępowania sądowego ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia wymagalności faktury. Oznacza to, że konsument może się uchylić od zapłaty tej wierzytelności. Istnieje jednak ryzyko, że zostanie on wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, co uniemożliwi mu np. zaciągnięcie kredytu. Jeśli konsument otrzymuje wezwania do zapłaty od Operatora lub firmy windykacyjnej, dotyczące wierzytelności, która uległa przedawnieniu.

Wzór pisma do firmy windykacyjnej:

                                                                                                                Miejscowość, dnia

Imię i nazwisko

Adres

Tel

Dane adresowe operatora

                 

Podnoszę zarzut przedawnienia na podstawie z art. 118 Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do żądanej w sprawie nr … wierzytelności. Faktura została wystawiona w dniu ….. i od tego czasu minął termin 3 lat. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego również podniosę ten zarzut "

 

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                          Imię i nazwisko

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij