Regulamin usług i promocji

Regulaminy i cennik, czyli ważne załączniki do naszej umowy

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, regulamin promocji oraz cennika są integralną częścią umowy zawieranej przez konsumenta z operatorem. 

Regulamin powinien określać w szczególności:

1) sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;

2) sposoby dokonywania płatności;

3) okres rozliczeniowy;

4) ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie;

5) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje:

a) czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi,

b) czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie,

c) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych,

d) o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji,

e) o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług,

f) o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług;

6) dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust. 2a;

7) sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez abonenta;

8) zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą;

9) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi;

10) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;

11) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;

12) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych;

13) zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych;

14) sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;

15) wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić.

Konsument powinien otrzymać wszystkie dokumenty najpóźniej w chwili podpisywania umowy. W większości umów znajduje się oświadczenie, z którego wynika, że „Abonent otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść regulaminu oraz cennika”. Konsumenci po podpisaniu umowy, nie mogą się powołać na nie wydanie im takiego regulaminu przez przedstawiciela operatora w trakcie zawierania umowy. Podpisanie oświadczenia rodzi domniemanie, że konsumentowi była znana treść tych dokumentów i to na nim ciąży obowiązek ewentualnego udowodnienia, że dokumenty nie zostały mu wydane.

Dokonanie zmian w regulaminie, cenniku czy pakiecie programów telewizyjnych jest podstawą do rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu ulgi promocyjnej na podstawie art. 60a ust. 3 i 61 ust. 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Operator powinien dostarczyć konsumentowi na miesiąc przed wprowadzeniem zmian ich treść. Często informacja taka wysyłana jest listem zwykłym, na odwrocie faktury, bądź ekranie telewizora. W tym miejscu warto pamiętać, że jeśli operator nie wysłał nowego regulaminu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru to zgodnie z art. 61 Kodeksu Cywilnego to operator będzie musiał udowodnić, że konsument treść proponowanych zmian otrzymał.

Ważne: zmiana regulaminu wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź mająca na celu usunięcie klauzul niedozwolonych nie daje konsumentowi rozwiązania umowy

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij