Działalność firmy windykacyjnej na podstawie cesji wierzytelności

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, uzupełnionego w klauzulę wykonalności, jest podstawą do egzekucji komorniczej.

Firma windykacyjna jest podmiotem gospodarczym, którego działalność polega na skupie wierzytelności od wierzycieli i nabywaniu równocześnie wszelkich praw i obowiązków wierzyciela względem dłużnika.
Przede wszystkim skup wierzytelności to przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela do majątku osoby trzeciej, czyli nabywcy, na podstawie umowy przelewu wierzytelności. Zatem cesja wierzytelności nie zmienia zobowiązania dłużnika ani wynikających z wierzytelności praw, zmienia się jedynie wierzyciel.

 W Polsce przelew wierzytelności regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Przelana może zostać każda wierzytelność, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą. Prawnym skutkiem przelewu jest przejście ze zbywcy na nabywcę wierzytelności wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Jeśli zawarcie umowy przelewu następuje to jako wykonanie zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, czyli z innego zdarzenia, wówczas ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiązania. Ponadto, jeżeli wierzytelność stwierdzona jest na piśmie, przelew tej wierzytelności również powinien zawierać taką formę. Dodatkowo istotną kwestią jest to, iż dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty przeciwko nabywcy wierzytelności, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Zatem do przelania wierzytelności nie jest potrzebna zgoda dłużnika, jednakże aktem staranności ze strony zbywcy wierzytelności jest zawiadomienie go o tej umowie. W przeciwnym razie opłacenie wierzytelności wobec pierwotnego podmiotu jest skuteczne również wobec nabywcy wierzytelności.

Roszczenie wierzyciela wygasa względem dłużnika, jeśli dłużnik zastosował się do żądania spełnienia świadczenia, czyli np. spłacił dług. Jednakże roszczenie wyjątkowo może wygasnąć wskutek upływu czasu oraz z braku odpowiedniej interwencji wierzyciela, co może prowadzić do przedawnienia roszczenia. Wprawdzie przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, ale dłużnik zyskuje przed sądem prawo do odmowy spełnienia świadczenia jest bez żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli jednak spełni je wcześniej dobrowolnie, to mimo przedawnienia nie może domagać się zwrotu.

Nigdy natomiast nie przedawnia się roszczenie o wydanie nieruchomości oraz roszczenie majątkowe.

Jednakże, jeżeli roszczenie nie wygasło ani się nie przedawniło i upłynął termin zapłaty, w którym dłużnik miał obowiązek należność uregulować, kieruje się do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty. Odmowa spełnienia obowiązku przez dłużnika uprawnia wierzyciela do dochodzenia swych praw przed sądem, czyli dotyczy przypadków, gdzie brak jest chęci współpracy ze strony dłużnika. Dochodzenie wymaganych należności w drodze sądowej rozpoczyna się w momencie złożenia pozwu przeciwko nierzetelnemu dłużnikowi. Zasadą jest, że pozew kierujemy do sądu właściwego miejscowo dla pozwanego.

Uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, uzupełnionego w klauzulę wykonalności, jest podstawą do egzekucji komorniczej. Sądowe stwierdzenie zasadności roszczenia wierzyciela następuje w formie wyroku, który następnie podlega wykonaniu przez komornika, który ściąga wymagalną należność od dłużnika. W większości przypadków sprawa sądowa zakończy się uzyskaniem przez wierzyciela nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym.

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij