Zbliżający się koniec okresu promocyjnego

Umowa prawa telekomunikacyjnego jest umową zawartą na czas nieokreślony z przyznanym okresem promocji. Pierwsza umowa może być zawarta na maksymalnie 24 miesiące, ale już każda następna nawet na 36 miesięcy.

Na sprzedawcy nie ciąży obowiązek informowania konsumentów o tym, że okres promocyjny dobiega końca i to w interesie abonenta jest, by pilnować powyższych terminów.

Chęć rezygnacji z dalszego korzystania z usługi:

Konsument, który nie chce kontynuować dotychczasowej umowy powinien złożyć wypowiedzenie najczęściej na miesiąc przed końcem okresu promocji w formie pisemnej wysłanej na adres operatora, chyba, że umowa przewiduje możliwość dostarczenia wypowiedzenia w innej formie np. wiadomości elektronicznej. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, a wysokość rachunku może przewidywać kwotę abonamentu poza promocją zwiększoną nawet o 50%. Wypowiedzenia samoistnie przedłużonej umowy co prawda nie będzie się wiązało już ze zwrotem tzw. kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy, ale konsument będzie zobowiązany do opłacania abonamentu jeszcze przez pewien okres przewidziany w umowie (od 45 dni do 3 miesięcy).

Ważne: samoistne przedłużenie umowy na kolejny okres promocji jest klauzulą niedozwoloną.

Wzór wypowiedzenia umowy z końcem okresu promocyjnego:

                                                                                                                Miejscowość, dnia

Imię i nazwisko

Adres

Tel

Nr abonenta                                                                                        Dane adresowe operatora

          

      WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIACYJNYCH

 

  Niniejszym pismem wypowiadam umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr … zawartą w dniu …. z końcem okresu promocyjnego. 

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                          Imię i nazwisko

Chęć przedłużenia umowy, czyli aneks:

Częstym działaniem operatora jest jednak proponowanie przedłużenia umowy na kolejny okres promocyjny wraz z nowym urządzeniem lub korzystnym abonamentem na usługi. Umowy można przedłużać w lokalu operatora, w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem, a także przez Internet.

Zmiana warunków umowy w lokalu operatora jest wiążąca od chwili podpisania umowy i z tego powodu konsumenci powinni szczegółowo zapoznać się z podpisywaną umową na miejscu.

Korzystniejsza sytuacja jest w przypadku zawierania umów na odległość i wynika bezpośrednio z art. 56 ust. 6 Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Każda rozmowa z konsultantem w trakcie której dochodzi do zawarcia umowy musi być nagrywana i przechowywana przez cały okres trwania nowej umowy, a także udostępniana jego treść na żądanie abonenta, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. Potwierdzenie zmienionych warunków zostaje konsumentowi dostarczone w terminie miesiąca od przeprowadzonej rozmowy na wskazany przez konsumenta adres e-mail lub na jego wyraźne żądanie w formie papierowej.

W ciągu 10 dni od otrzymania umowy konsumenci powinni dokładnie zapoznać się z warunkami umowy i załącznikami, a przynajmniej sprawdzić: dane operatora, okres promocji, ilość zamówionych usług, wysokość kary umownej. Jakiekolwiek rozbieżności między tym, co obiecał konsultant, a tym co zawiera umowa, np. inny czas obowiązywania umowy, nowy cennik lub dodatkowe usługi, wcześniej nieproponowane, jak Internet mobilny, telefon komórkowy powinny skłonić konsumenta do wysłania do operatora pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Aby odstąpienie było skuteczne, wystarczy nadanie oświadczenia w placówce pocztowej w terminie 10 dni od wizyty kuriera.

Ważne: ze względu na fakt, że operator ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację złożenie reklamacji zamiast odstąpienia może skutkować tym, że zostanie ona rozpatrzona negatywnie, a 10 dniowy termin na odstąpienie bezskutecznie upłynie.

Jeśli konsument nie otrzymał informacji o „możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od wizyty kuriera” lub umowa w ogóle nie została dostarczona, to zgodnie z art. 56 ust. 8 Ustawy Prawo telekomunikacyjne okres ten wydłuża się do 3 miesięcy i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy. Jeśli konsument otrzyma potwierdzenie po rozpoczęciu biegu tego terminu, chociażby w postaci nowego abonamentu naliczonego na fakturze termin ponownie skraca się do 10 dni od dnia, w którym konsument się dowiedział o wprowadzeniu zmian.

Ważne: odstąpienie nie przysługuje w wypadku aktywacji usługi, czyli jeśli konsument wyraził zgodę w trakcie rozmowy z konsultantem na wcześniejsze wprowadzenie zmian lub wyłamie kartę SIM z oryginalnego opakowania

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

                                                                                                          Miejscowość, dnia

Imię i nazwisko

Adres

Tel

Nr abonenta                                                                                        Dane adresowe operatora

          

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

   Na podstawie art. 56 ust. 6 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (DzU z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) odstępuję od umowy  nr … z dnia …. zawartej na odległość.

 

                                                                                                          Z poważaniem,

                                                                                                          Imię i nazwisko

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij