Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył kontrolę operatorów telekomunikacyjnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył trzecią od czasu swojego powstania kontrolę operatorów telekomunikacyjnych. Kontrola dotyczyła wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków wobec abonentów, jakie nakłada na nich ustawa Prawo telekomunikacyjne. Sprawdzano warunki umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, treść  regulaminów i stosowanych cenników. Wyniki obecnej kontrolo są znacznie gorsze od poprzednich, wykryto więcej nieprawidłowości niż w trakcie kontroli w 2011 roku i znacząco więcej niż w roku 2006. Z powodu często właśnie tych nieprawidłości tak wielu konsumentów szuka pomocy prawnej w Federacji Konsumentów.

Kontrolą delegatur UKE w okresie od sierpnia do grudnia 2013 r. objętych zostało 104 operatów telekomunikacyjnych, w tym: Polkomtel, T-mobile Polska, P4, Vectra, Multimedia Polska-Południe oraz 99 mniejszych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ponad 90% z nich świadczyło usługi internetowe, natomiast po ok. 30% usługi telefoniczne oraz telewizję. Niestety tylko w 4 przypadkach nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne i związanych z nim rozporządzeń.

W czasie kontroli zweryfikowano treść blisko 1200 umów i 200 regulaminów oraz 300 procesów reklamacyjnych prowadzonych przez operatorów. U 92% operatorów stwierdzono  braki lub niewłaściwe zapisy w umowach. Takie same zastrzeżenia dotyczyły regulaminów i cenników stosowanych przez 1/3 skontrolowanych operatorów. Tyle samo zapisów naruszało przepisy o przedłużaniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjny. Blisko połowa operatorów posiadała wadliwe zapisy dotyczące kar umownych. Pozostałe naruszenia dotyczyły nienależytego informowania o zmianach w regulaminach i przysługującym w związku z tym prawem do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów kary umownej.

Wiele błędów w treści stosowanych przez operatorów wzorów umów wynikało z braku dostosowania ich do nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, która weszła w życie dnia 21. stycznia 2013 r.

Konsumenci w reklamacjach skarżyli się głównie na przerwy w świadczeniu usług, złą jakość świadczonych usług, źle wystawiane faktury, nieprawidłowe naliczanie kar umownych oraz rozbieżność pomiędzy zapewnieniami sprzedawcy, a zapisami w umowie.

Najczęściej występujące naruszenia przepisów podczas rozpatrywania przez operatorów reklamacji usług telekomunikacyjnych dotyczyły:

*braku pouczenia o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnych i przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego;
*braku odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia jej złożenia;
*braku potwierdzenia przyjęcia reklamacji w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia;
*braku podstawy prawnej w odpowiedzi na reklamację;
*niedoręczenia listem poleconym odpowiedzi o odmowie uznania reklamacji.

Prawo konsumentów do dochodzenia swoich roszczeń zostało ograniczone m.in. przez:

* brak postanowień dotyczących czasu trwania umowy, warunków jej przedłużenia lub rozwiązania, co mogło skutkować automatycznym przedłużeniem umowy na czas nieokreślony oraz pogorszeniem sytuacji abonenta w zakresie ponoszenia opłat lub niekorzystnych zmian warunków umowy;
*brak postanowień dotyczących aktualnego cennika świadczonych usług, zakresu obsługi serwisowej oraz wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnej mógł pociągać za sobą poniesienie przez abonenta strat finansowych;
*brak informacji dotyczących trybu postępowania reklamacyjnego, ograniczenie katalogu powodów złożenia reklamacji lub wprowadzanie w błąd abonentów, w szczególności co do terminów wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, prowadził do pozbawienia abonentów uprawnień wynikających z art. 106 Pt oraz Rozporządzenia o reklamacjach;
*nieprzedstawianie abonentom informacji o możliwości rozwiązywania sporów w drodze mediacji lub poddania ich pod rozstrzygnięcia sądu polubownego, skutkowało pozbawieniem abonenta uprawnienia polubownego załatwienia sporu w drodze postępowania mediacyjnego przed organem posiadającym wiedzę specjalistyczną, jakim jest Prezes UKE.

Ze względu na stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wydano 95 zaleceń pokontrolnych do usunięcia naruszeń Prawa telekomunikacyjnego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą abonenci operatów, którzy mają obowiązek poprawienia swoich wzorców umów i ich załączników, wkrótce otrzymają informacje o wprowadzonych zmianach. Należy mieć na uwadze, że zmiany w/w dokumentów, spowodowane koniecznością wyeliminowania niekorzystnych zapisów, nie dają podstawy do rozwiązania umów bez konieczności zwrotu ulg promocyjnych.  

 

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij