Sądownictwo polubowne

Stałym polubowny sąd konsumencki - prosta i tania forma rozstrzygania spraw w trybie arbitrażu.

Jeśli sprzedawca, usługodawca lub gwarant odmawia uznania skargi konsumenta, który jest przekonany o swojej racji, można zdecydować się na rozprawę sądową. Ale...zanim to nastąpi, warto spróbować rozwiązać spór przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Jest to dużo prostsza i tańsza forma rozstrzygania spraw w trybie arbitrażu. Do sądu konsumenckiego można wnosić sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Pamiętać jednak trzeba, że do rozprawy i wyroku może dojść jedynie wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę w formie “zapisu na sąd”. W praktyce oznacza to, że zainteresowane strony zgodzą się wspólnie na postępowanie przed sądem polubownym.

Sądy polubowne działają przy Inspekcji Handlowej, a prawnicy Federacji Konsumentów mogą pomóc osobom, które zdecydują się na wniesienie sprawy.

Od 24 października 2001 r., tj. od daty wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich / Dz. U. Nr 113, poz. 1214 /, składając wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny, konsument nie wpłaca wpisu sądowego. Jeżeli rozpoznanie sprawy będzie związane z jakimiś wydatkami, np. niezbędne okaże się przygotowanie opinii przez biegłego, wówczas sąd pobierze zaliczkę. Jej wysokość jest bardzo różna. Z naszych doświadczeń wynika, że może to być suma zarówno 20 zł (opinia biegłego w sprawie butów), jak i 800 zł (opinia biegłego w sprawie wadliwych okien, drzwi). Ostateczne ustalenie kosztów następuje w orzeczeniu kończącym postępowanie. Zasadą jest, iż koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Jeżeli podjęte przez sąd czynności nie będą połączone z żadnymi wydatkami, postępowanie będzie bezpłatne.

Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

 Wniosek do Inspekcji Handlowej o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 

<< Tryb dochodzenia roszczeń

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij