Co zrobić kiedy otrzymamy wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej

Przede wszystkim konsument musi:

Przeczytać, z jakiego tytułu dochodzone jest wobec niego roszczenie, np.: niezapłacona faktura.

Zastanowić się, czy wymagane przez firmę windykacyjna roszczenie nie zostało już przez niego opłacone – w takiej sytuacji najlepiej pisemnie, listem poleconym,  zwrócić się do wierzyciela i firmy windykacyjnej z wyjaśnieniem i załączonym dowodem zapłaty - kopią, nie oddajemy oryginału!

Ustalić, czy na pewno kiedykolwiek miał do czynienia z wymienionym przez firmę windykacyjną wierzycielem, np. czy miał podpisaną umowę na świadczenie usług telefonicznych z tym operatorem, czy zawierał umowę kredytu w tym banku, czy zamawiał, kupował towar w firmie wysyłkowej. Jeżeli nie jesteśmy pewni, powinniśmy listem poleconym zażądać od firmy windykacyjnej czy wskazanego wierzyciela kopii dokumentu, na podstawie którego mamy dług,  np. kopii umowy.

Sprawdzić, czy roszczenie nie jest przedawnione. Przedawnienie polega na tym, że na skutek upływu czasu wierzyciel nie może dochodzić należnych mu pieniędzy przed sądem. Jednak dług nadal istnieje, ale przekształca się w tzw. "roszczenie niezupełne", które cechuje się tym, że nie może być przymusowo egzekwowane. Konsument może oczywiście dobrowolnie spłacić dług. W większości przypadków roszczenie przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi będzie się przedawniać z upływem trzech lat. Od tej generalnej zasady są wyjątki i w razie wątpliwości warto skonsultować swój konkretny przypadek z ekspertem naszej organizacji.  Termin przedawnienia liczymy od dnia, w którym powinniśmy zapłacić za fakturę, wpłacić ratę kredytu, od terminu wyznaczonego nam w wezwaniu do zapłaty przesłanym przez wierzyciela itp.

Termin przedawnienia może zostać przerwany, ale tylko w trzech przypadkach:

- jeżeli wierzyciel podejmie działania zmierzające do wyegzekwowania długu od konsumenta przed sądem, sądem polubownym lub innym organem, np. komornikiem. Do takich czynności wierzyciela zalicza się między innymi wytoczenie powództwa lub wezwanie do zawarcia ugody;
- jeżeli dłużnik uzna roszczenie drugiej strony. Może się tak zdarzyć, że konsument-dłużnik wyśle do wierzyciela albo firmy windykacyjnej pismo, w którym poinformuje, że nie może zapłacić żądanej kwoty od razu, ale zrobi to w ratach;
- jeżeli konsument zgodzi się na postępowanie mediacyjne.

W tych wypadkach bieg przedawnienia liczy się od nowa.

Jeżeli konsument poinformował firmę windykacyjną o przedawnieniu długu albo o tym, że żądana kwota już została zapłacona i mimo to kierowane są do niego pisma lub firma telefonuje, powinien przestać reagować. Firma windykacyjna zawsze będzie próbowała wyegzekwować pieniądze, szczególnie przy roszczeniach przedawnionych, gdy wykupiła „przeterminowane” długi. Jeżeli roszczenie jest przedawnione albo dług spłaciliśmy już wcześniej, nie jesteśmy zobowiązani w żaden sposób do zapłaty. Konsument powinien tylko zwracać szczególną uwagę na korespondencję z sądu lub od komornika. Wierzyciel czy firma windykacyjna może bowiem złożyć pozew do sądu i wtedy konsument  musi zgłosić fakt przedawnienia długu lub przedstawić dowody zapłaty. Należy to zrobić, pisząc odpowiedź na pozew lub na pierwszej rozprawie w sądzie. Jeżeli sąd wydał już nakaz zapłaty i przesłał pismo w tej sprawie do konsumenta lub otrzymał on decyzję od komornika  o rozpoczęciu egzekucji, musi napisać sprzeciw.  W otrzymanym z sądu lub od komornika dokumencie konsument znajdzie nieprzekraczalne terminy, w których musi zareagować i odpowiedzieć, czyli przedstawić wszystkie znane mu fakty, np. przedawnienie długu lub  kopię dowodu jego zapłaty.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG

<< Windykacja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij