Kto może skorzystać z szansy ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Aby Kowalski mógł  skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości,  musi spełnić określone prawem warunki. Przede wszystkim Kowalski musi być niewypłacalny. Oznacza to, że jego sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie jest on w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Innymi słowy, wierzyciele stukają do drzwi i domagają się zapłaty, a nie ma on  pieniędzy na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych i zapłatę wszystkich rachunków czy rat kredytu.

Po drugie, nie wobec każdego nadmiernie zadłużonego konsumenta sąd ogłosi upadłość.

 • Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli Kowalski popadł w długi ze swojej winy lub w wyniku rażącego niedbalstwa, np. celowo zaciągał kredyty, a miał świadomość, że ich nie spłaci, doprowadził do utraty pracy ze swojej winy, pozbawiając się w ten sposób dochodów. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby odpowiednio uzasadnić wniosek o ogłoszenie upadłości i wskazać w nim szczególne okoliczności, które wpłynęły na trudną sytuację konsumenta.
 • Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości  konsumenta wtedy, gdy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się już wobec niego postępowanie upadłościowe konsumenckie, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.
 • Podobnie sąd oddali wniosek, jeżeli w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku toczyło się postępowanie upadłościowe konsumenckie, które umorzono z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta lub w którym uchylono plan spłaty, np. z powodu zatajenia informacji o posiadanym majątku lub dochodach, niewykonania obowiązków nałożonych przez sąd albo nie wykonano planu spłaty w terminie.
 • Sąd oddali także wniosek dłużnika, gdy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku Kowalski świadomie podjął takie działania, które zostały prawomocnie uznane za czynności dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli, np. sąd uznał, że przeniesienie własności domu dłużnika na dzieci było celowym zabiegiem, żeby uniemożliwić wierzycielom jego sprzedaż i spłatę długów.
 • Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, a na dalszym etapie postępowania sądowego umorzy je, jeżeli konsument podał nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku, np. nie wskazał całego swojego majątku.

Wniosek zatem musi być bardzo solidnie przygotowany i uzasadniony. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach sąd może, z uwagi na szczególną sytuację dłużnika, ogłosić jego upadłość pomimo wystąpienia opisanych sytuacji, ale będzie to przypadek wyjątkowy.

Jak napisać, gdzie złożyć i co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Postępowanie upadłościowe toczy się przed sądem rejonowym w wydziale gospodarczym. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć jedynie konsument. Ponieważ wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym i musi zawierać określone elementy dla pisma procesowego (oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, oznaczenie rodzaju pisma; podpis strony; wymienienie załączników), a ponadto musi zawierać m.in.:  

 • imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania konsumenta;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz wskazaniem adresu, gdzie majątek się znajduje (nieruchomości i ruchomości, np. mieszkanie, sprzęt RTV, kosztowności, papiery wartościowe)
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, także tych wierzycieli, których dłużnik spłaca regularnie;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą przesłanki negatywne do ogłoszenia upadłości.

Oczywiście dodatkowo należy wskazać okoliczności uzasadniające wniosek oraz je uprawdopodobnić. Należy sądowi opisać wszystko co doprowadziło do trudnej sytuacji konsumenta i dołączyć, o ile to możliwe, dowody na poparcie tych twierdzeń, np. zaświadczenie lekarskie, rozwiązanie umowy przez pracodawcę, odmowy wierzycieli restrukturyzacji zadłużenia. Jeżeli wobec konsumenta toczą się jakieś postępowania sądowe lub komornicze, warto we wniosku wskazać listę takich postpowań z podaniem sądu lub organu, który prowadzi postępowania, sygnatury oraz jakiego zobowiązania ono dotyczy. Wiosek podlega opłacie sądowej podstawowej, która obecnie wynosi 30 zł. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przelewem na rachunek sądu, w kasie sądu lub w znakach opłaty sądowej, a dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG

 

<< Upadłość konsumencka

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij