ABC konsumenta - usługi turystyczne

Wycieczka z biurem podróży.

Co to jest impreza turystyczna?

Jest to pakiet co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, pod warunkiem, że usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo program przewiduje zmianę miejsca pobytu, np. transport i zakwaterowanie.

Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

Najważniejsze jest ustalenie, czy biuro podróży działa legalnie, tzn. czy zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Informację możemy uzyskać u Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wszystkie te dane możemy również sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod adresem internetowym: http://turystyka.gov.pl

Na co zwrócić uwagę, przeglądając ofertę biura podróży?

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przestudiować ofertę, a także informacje zawarte w broszurach, folderach, katalogach. Zwróćmy szczególną uwagę na:

cenę – jeżeli jest w obcej walucie, musimy uzyskać informację, według kursu jakiego banku jest przeliczana na złotówki i z którego dnia, tj. dnia wpłaty zaliczki czy wpłaty ostatecznej kwoty; czy cena obejmuje wszystkie usługi, czy za niektóre – i jakie? – będziemy musieli zapłacić na miejscu?

położenie hotelu – gdzie tak naprawdę jest usytuowany – tuż przy plaży czy przy ruchliwej ulicy w centrum miasta, a może przy lotnisku?

kategorię hotelu – nie ma jednolitych standardów kategoryzacji obiektów hotelarskich, trzy gwiazdki w różnych krajach mogą oznaczać co innego; poprośmy zatem o podanie wyposażenia danego hotelu oraz pokoju;

wyżywienie – czy posiłki będą serwowane w restauracji hotelowej, czy np. otrzymamy talony do sieci restauracji samoobsługowych.

Co powinna zawierać umowa z biurem podróży?

Przede wszystkim musi być zawarta na piśmie i powinna określać m. in.:

1. Organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer identy?kacji podatkowej (NIP) a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała.

2. Miejsce pobytu lub trasę wycieczki.

3. Czas trwania imprezy turystycznej.

4. Program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług: rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu; położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii; liczbę i rodzaj posiłków.

5. Cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny.

6. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela.

7. Sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.

Kiedy biuro podróży może podwyższyć cenę wycieczki?

W zasadzie cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Organizator może w wyjątkowych przypadkach podwyższyć cenę, jeżeli taką możliwość przewiduje umowa oraz udokumentuje (powinien klientowi przedstawić kalkulację podwyżki) wpływ jednej z następujących okoliczności na podwyższenie ceny: wzrost kosztów transportu, wzrost kursów walut, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, bez względu na okoliczności.

Czy można złożyć reklamację oferty „last minute”?

Tak. Zawsze możemy składać reklamację, jeżeli jakość usług turystycznych jest niezgodna z umową. Nie ma przy tym znaczenia, że jest to oferta specjalna.

Czego możemy się domagać, gdy hotel na zdjęciu wyglądał inaczej niż w rzeczywistości?

Z reguły zdjęcia w katalogach nie oddają rzeczywistości, są bardziej kolorowe i przedstawiają hotel z najładniejszej strony. Dlatego należy zwrócić uwagę na informacje pisemne dotyczące hotelu. Jeżeli w rzeczywistości nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w katalogu, mamy prawo żądać, aby przeniesiono nas do takiego hotelu, który będzie zgodny z opisem. W razie odmowy – możemy żądać od organizatora turystyki obniżenia ceny imprezy.

Czy możemy domagać się odszkodowania za niewłaściwie wykonaną umowę przez biuro podróży?

Podpisaliśmy umowę, która gwarantowała nam bezpłatne korzystanie z kortu tenisowego (bo cena imprezy turystycznej zawierała opłaty za kort) oraz trzy posiłki, a na miejscu okazało się, że za kort musimy zapłacić i dokupić dwa posiłki na własny koszt. Możemy wówczas domagać się odszkodowania, to znaczy rekompensaty ?nansowej. Mamy prawo żądać od organizatora zwrotu poniesionych kosztów (zbierajmy rachunki !).

Kiedy zgłosić reklamację?

Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później jednak niż w termienie 30 dni od momentu zakończenia imprezy turystycznej.Pamiętajmy, że jest to termin w którym nasza reklamacja musi wpłynąć do biura a nie termin na nadanie pisma pocztą. Jeżeli reklamacja składana jest osobiście do organizatora, należy uzyskać potwiedrzenie jej wpływu na kopii. W sytuacji gdy przesyłamy pismo reklamacyjne pocztą, robimy to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Przede wszystkim jednak o nieprawidłowo wykonywanych usługach powinniśmy zawiadomić wykonawcę usługi oraz organizatora imprezy turystycznej.Pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji. Jeżeli jej nie załatwi, musi ją niezwłocznie przekazać organizatorowi turystyki.

Podstawa prawna:

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: DzU z 2004 r. Nr 223, poz.2268 ).

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy ?nansowej Unii Europejskiej. Za treść dokumentu odpowiada Federacja Konsumentów, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie o?cjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij