Jak postępować w przypadku zaprzestania działalności przez linię lotniczą ?

W sytuacji, gdy lot, który był planowany nie odbywa się prawo nakłada na przewoźnika lotniczego szereg obowiązków.

Jak postępować w przypadku zaprzestania działalności przez linię lotniczą ?

W tego typu przypadkach należy odróżnić dwie sytuacje.
Pierwsza, gdy przewoźnik zaprzestaje działalności i deklaruje, że złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, albo wniosek taki dopiero składa.
Druga, gdy następuje ogłoszenie upadłości linii lotniczej przez sąd. O możliwościach dochodzenia roszczeń od upadłego przedsiębiorcy przeczytacie Państwo tutaj.

W obecnej sytuacji przede wszystkim należy skupić się na scenariuszu pierwszym. Samo zadeklarowanie przez przewoźnika zakończenia wykonywania lotów nie zwalnia go od odpowiedzialności względem swoich klientów.

Prawa Przysługujące konsumentom w przypadku zaprzestania świadczenia usług przez przewoźnika lotniczego.

W sytuacji, gdy lot, który był planowany nie odbywa się prawo nakłada na przewoźnika lotniczego szereg obowiązków. Zastosowanie znajduje tu ma Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r., które określa prawa pasażera w ruchu lotniczym.

Lot odwołany czy zawieszony ?

Bez względu na to jak przewoźnik określa swoje działanie nieodbycie się lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce traktowane jest przez rozporządzenie jako odwołanie lotu, co wywołuje określone skutki prawne.
Należy pamiętać, że ochrona, zagwarantowana przez rozporządzenie obejmuje przypadki zarówno indywidualnie rezerwowanych lotów, jak również lotów, będących częścią umowy o imprezę turystyczną, zawieraną z biurem podróży.

Czego może żądać pasażer, którego lot nie odbył się z powodu zaprzestania działalności przez przewoźnika ?

Zwrot ceny biletu
Przede wszystkim należy zażądać zwrotu ceny całości biletu w terminie 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.

Odszkodowanie
Przysługuje w niektórych sytuacjach w przypadku odwołania lotu. Stawki odszkodowania ustalone są w sposób sztywny rozporządzeniem i zależne są od odległości na jaką pasażer dokonał rezerwacji. W przypadku lotów krajowych będzie to z reguły 250 EUR (dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów).

Kiedy Linia Lotnicza nie musi wypłacać odszkodowania w przypadku odwołania lotu ?

Kiedy poinformuje o tym fakcie pasażera na 14 dni przed wylotem. Rozporządzenie wprowadza co prawda dodatkowe okoliczności, jednak są one uzależnione od zaproponowania pasażerom alternatywnych połączeń, co przy zaprzestaniu działalności raczej nie będzie miało miejsca.

Jakie czynności powinni podjąć konsumenci - klienci przewoźnika, który zaprzestał działalności ?

W sytuacji, kiedy lot został odwołany należy niezwłocznie złożyć reklamację. W reklamacji należy sprecyzować rodzaj(regularny czy czarterowy), numer i trasę lotu, opisać sytuację i wymienić wszystkie świadczenia do których pasażer był uprawniony, a przewoźnik ich nie zapewnił. Należy dołączyć kopie rachunków. Gdy zachodzi odpowiedzialność odszkodowawcza także zażądać wypłaty odszkodowania. Skargę przesłać przewoźnikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Gdyby linia nie udostępniała adresu można posłużyć się faksem lub pocztą elektroniczną. Reklamacje z tytułu wspomnianego rozporządzenia należy składać bezpośrednio do linii lotniczej.

Co robić w sytuacji otrzymania odpowiedzi niesatysfakcjonującej lub jej braku ?

Przewoźnik lotniczy, inaczej niż np. biura podróży nie ma zakreślonego żadnego konkretnego terminu na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli jednak pasażer nie otrzyma chociażby odpowiedzi w terminie 7 dni od momentu wpłynięcia pisma do linii koniecznym będzie złożenie skargi do Komisji ochrony Pasażerów w ULC.

Organ czuwający nad respektowaniem praw pasażerów lotniczych

Na terytorium RP podmiotem czuwającym nad przestrzeganiem Rozporządzenia 261/2004 jest Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Można złożyć do niej skargę w sytuacji, gdy przewoźnik nie odpowiedział na naszą reklamację lub w naszym przekonaniu jego odpowiedź jest dla pasażera krzywdząca.

Formularz Skargi

Wzór skargi można znaleźć na stronach internetowych ULC www.ulc.gov.pl

Do skargi należy załączyć:

1.Kopię reklamacji złożonej przewoźnikowi wraz z potwierdzeniem nadania

2.Kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację chyba, że przewoźnik nie udzielił odpowiedzi)

3.Kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.

Postępowanie przed Prezesem ULC

W wyniku wniesienia skargi Prezes ULC wszczyna postępowanie. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w której określa on zakres naruszenia i termin jego usunięcia.

Egzekucja należnego świadczenia

W sytuacji, w której z wydanej decyzji Prezesa ULC wynikać będzie, że roszczenie pasażera jest uzasadnione pasażer powinien po raz kolejny zwrócić się o wypłatę należnego świadczenia. Pamiętać jednak należy, że decyzja administracyjna nie nadaje się do samodzielnej egzekucji. Jeżeli przewoźnik, pomimo korzystnej decyzji nie będzie chciał uznać roszczenia pasażera koniecznym będzie skierowanie pozwu do sądu powszechnego, zaś decyzja będzie pełnić funkcję dowodu. Jeżeli w międzyczasie sąd ogłosi upadłość linii konieczne będzie dochodzenie roszczenia na drodze postępowania upadłościowego.

<< Usługi turystyczne

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij