Jak postępować w przypadku ogłoszenia upadłości przez Biuro Podróży ?

Niestety w większości przypadków wiadomość o ogłoszeniu upadłości przez biuro podróży jest zaskoczeniem dla klientów. Biuro, które popada w kłopoty finansowe stara się z reguły tę informację ukrywać przed swoimi klientami co spowodowane jest obawą o odpływ potencjalnych klientów, czyli de facto jeszcze głębsze problemy finansowe.

Ustawodawca nałożył na organizatorów turystycznych obowiązek posiadania zabezpieczenia na taką okoliczność. Stanowi o tym wprost art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.

Organizator ma obowiązek poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej, zapewnić pokrycie kosztów powrotu z imprezy osobom, które wskutek ogłoszenia niewypłacalności nie będą w stanie wrócić zgodnie z ujętym w umowie harmonogramem. W dalszej części zapewnić zwrot wniesionych tytułem uczestnictwa w imprezach, które jeszcze się nie rozpoczęły, oraz zwrot stosunkowej części wpłat za imprezy, które nie zostały zorganizowane w części. Wysokość zabezpieczenia posiadanego przez dany podmiot można sprawdzić pod adresem internetowym http://turystyka.gov.pl.

Dysponentem wskazanych środków jest marszałek województwa właściwy siedzibie biura podróży, on też jest odpowiedzialny za udzielenie poszkodowanym turystom pomocy, ponieważ tylko ten organ posiada uprawnienie do podjęcia środków z zawartych umów ubezpieczenia lub gwarancji bankowej.

W sytuacji, w której upadłość biura podróży zaskakuje nas w czasie odbywania imprezy, o pomoc można zgłosić się za pośrednictwem konsulatu RP w miejscu pobytu.

Jak i do kogo zgłosić roszczenie ?

Roszczenie o wypłatę kwoty z gwarancji należy przekazać Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na siedzibę biura podróży. Z reguły Urząd Marszałkowski udostępnia w tym celu specjalny formularz. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy z biurem podróży oraz potwierdzenia zapłaty za imprezę.

Jakie roszczenia nie zostaną pokryte z gwarancji ubezpieczeniowej ?

Ustawa o usługach turystycznych gwarantuje ochronę na wypadek niewypłacalności organizatora klientom, którzy nabyli pakietowe imprezy turystyczne, czyli – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Ustawa nie przewiduje więc wypłat z gwarancji dla klientów, którzy nabyli pojedynczą usługę, jak lot czy zakwaterowanie.  Roszczeń tego typu można dochodzić w postępowaniu upadłościowym.

Z reguły środków z umowy gwarancji lub ubezpieczenia nie starcza na pokrycie wszystkich roszczeń klientów. Roszczeń niepokrytych z tytułu ubezpieczenia lub gwarancji można dochodzić w postępowaniu upadłościowym, o czym więcej w następnym artykule.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa

Polska Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wdraża do naszego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 90/314/EWG, która w art. 7 stanowi, że na wypadek niewypłacalności organizator powinien zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży.

Pojawiają się głosy, że Polska dokonała implementacji zapisów dyrektywy w sposób nieprawidłowy, czego efektem jest brak możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy przez istotną liczbę poszkodowanych konsumentów. Za szkodę, spowodowaną wadliwą implementacją przepisów prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Takie stanowisko potwierdza zeszłoroczny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt V Ca 594/14). Warto jednak nadmienić, że każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidulanie, a rozstrzygnięcie w podobnej sprawie nie musi być takie samo. 

<< Usługi turystyczne

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij