Podstawowe pojęcia w turystyce

 

Usługi turystyczne – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

Organizator turystyki (touroperator) – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. To właśnie on ponosi odpowiedzialność wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych. wiadczenie usług turystycznych. Musi posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Pośrednik turystyczny – przedsiębiorca, który na zlecenie klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z organizatorem turystyki lub innym usługodawcą, np. hotelarzem czy przewoźnikiem. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych przedsiębiorców, jego odpowiedzialność jest ograniczona, tzn. może odpowiadać za niedochowanie należytej staranności przy wyborze kontrahenta i usługi dla klienta. Jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Agent turystyczny – przedsiębiorca, który stale pośredniczy w zawieraniu umów oświadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki lub na rzecz innych usługodawców. Zawsze reprezentuje innego przedsiębiorcę, nie występuje we własnym imieniu. Nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta zarówno za niewykonanie usług, jak i za wadliwie zawartą umowę. Działalność agentów nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru.

Pilot wycieczek – osoba, która w imieniu organizatora turystyki towarzyszy uczestnikom imprezy, sprawując opiekę nad nimi i czuwając nad sposobem wykonania na ich rzecz usług.

Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca grupy wycieczkowe po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oświadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

<< Usługi turystyczne

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij