Nieuczciwe działania przedsiębiorstwa energetycznego Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.

Do oddziałów Federacji Konsumentów na terenie całego kraju wpływają kolejne zgłoszenia dotyczące przypadków nieuczciwego działania sprzedawcy energii elektrycznej i paliwa gazowego. Podrabianie podpisów pod umowami, sugerowanie obowiązkowej zmiany umów na dostawę energii do lokalu, podawanie się przedstawicieli handlowych za kontrolerów sprawdzających stan układów pomiarowych – to niektóre ze sposobów wprowadzania w błąd konsumentów przez przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. (poprzednio: Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.).

Przypomnijmy, że w marcu 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 10 mln zł, za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Wśród przedstawionych zarzutów znalazły się, m.in.: brak rzetelnej informacji o warunkach przedstawianej oferty/umowy, podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub sugerowanie, że przedstawiciele spółki reprezentują dotychczasowego sprzedawcę, wprowadzanie w błąd co do celowości zawarcia umowy, niepozostawianie konsumentom egzemplarza zawartej umowy, co uniemożliwiało identyfikację przedsiębiorstwa oraz skuteczne skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Wszystkie zarzuty zostały postawione na podstawie ponad 500 zgłoszeń przesłanych do UOKiK oraz kilkuset zawiadomień Urzędu Regulacji Energetyki, a także Federacji Konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK, a tym samym nałożona dotkliwa kara finansowa, nie są ostateczne. Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który rozpoczął procedurę sądową.

W dniu 21 grudnia 2017 r. SOKiK miał ogłosić wyrok w sprawie odwołania spółki od decyzji Prezesa UOKiK (Nr decyzji DDK 25/2016 z 30.12.2016 r., sygn. akt w SOKiK XVII Ama 34/17). Do ogłoszenia wyroku jednak nie doszło, gdyż pełnomocnik spółki wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na brak zarządu uprawnionego do jej reprezentacji. Warto podkreślić, że dotychczasowy prezes zarządu Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. zrezygnował z funkcji w dniu 15 grudnia 2017 r.

Więcej informacji pod adresem: www.uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=13863.

Efektem jest zawieszenie postępowania. Federacja Konsumentów w dalszym ciągu monitoruje sprawę.

Mając jednak na uwadze, że nadal spływają do naszej organizacji skargi dotyczące zarówno spółki Polski Prąd i Gaz, jak i innych sprzedawców energii elektrycznej i paliwa gazowego, chcielibyśmy zalecić konsumentom rozwagę, ostrożność i …spokój. Nie dajmy się popędzać i niczego nie podpisujmy pod wpływem pierwszego wrażenia czy wspaniałych zapewnień. 

Nie pokazujemy „na dzień dobry” żadnych dokumentów umożliwiających nieuczciwym sprzedawcom spisanie naszych danych osobowych. Szczególnie przestrzegamy przed przedstawianiem faktur i rachunków za poprzednie okresy rozliczeniowe, na których znajdują się istotne elementy -  dane osobowe konsumenta, adres, numer punktu dostarczania energii/paliwa.
Na początek, kiedy wpuszczamy kogoś do domu, powinniśmy upewnić się, że osoba przedstawiająca nam ofertę jest rzeczywiście przedstawicielem przedsiębiorcy, za którego się podaje; warto w takiej sytuacji poprosić o legitymację lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do działania danego przedstawiciela.
Przed podpisaniem umowy dokładnie musimy zapoznać się z jej treścią, sprawdzić  przede wszystkim nazwę przedsiębiorcy, ceny i stawki opłat, okres obowiązywania umowy, warunki jej rozwiązania i wynikające z tego tytułu kary umowne.
Zdecydowanie musimy być nieczuli na ponaglenia przedstawiciela handlowego, który zachęca do szybkiego podpisania dokumentów, bez ich dokładnego przeczytania i zrozumienia. Zaznaczyć należy, że osoby działające w imieniu sprzedawców energii elektrycznej lub paliwa gazowego są w większości po prostu akwizytorami, których zarobki  zależną od liczby podpisanych umów.
Nie podpisujemy umów tylko na podstawie ustnego zapewnienia ze strony przedstawiciela handlowego, że ten dokładnie przedstawił ofertę.
Musimy sprawdzić, czy umowa jest kompletna, czy mamy wszystkie dokumenty – załączniki do umowy, np.: cenniki, ogólne warunki umowy, tabele opłat, wzory odstąpienia od umowy.
W przypadku wątpliwości, co do treści umowy, poprośmy przedstawiciela, by zostawił nam wzór umowy  i pozostawił kontakt do siebie lub punktu obsługi konsumentów, gdzie moglibyśmy wyjaśnić niezrozumiałe lub budzące zastrzeżenia postanowienia umowne. 
Jeżeli podpisaliśmy umowę, musimy dopilnować, by otrzymać kompletny egzemplarz podpisanej umowy wraz ze wszystkimi wymienionymi wcześniej załącznikami.

Niechęć przedstawiciela handlowego do postępowania w opisany wyżej sposób może być sygnałem o nieuczciwej ofercie z jego strony.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Przepis ten odnosi się również  do umów sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego.

W przypadku powstania problemów z danym sprzedawcą, w tym braku dokumentów umownych, w trybie pilnym od dnia podpisania umowy należy skontaktować się z najbliższym punktem obsługi klienta danego przedsiębiorcy, w celu uzyskania egzemplarza umowy lub bezpośredniego przyjęcia przez niego odstąpienia o umowy. Ewentualne dalsze problemy należy zgłosić np. do Federacji Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, odpowiedniego do miejsca zamieszkania miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów. Jeżeli mamy przypuszczenia, że doszło do oszustwa ze strony przedstawiciela sprzedawcy, konsument powinien zgłosić ten fakt do odpowiednich organów ścigania.

Warto przypomnieć, że obecnie w URE toczy się postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji na obrót energią elektryczną udzielonej spółce Polski Prąd i Gaz, co do której zachodzi podejrzenie, że mogła dopuścić się rażącego naruszenia warunków udzielonej koncesji na obrót energią elektryczną, w szczególności przez wprowadzanie odbiorców w błąd w czasie sprzedaży bezpośredniej, co do swojej nazwy, rzeczywistego celu wizyty oraz warunków dostarczania im energii elektrycznej, a także poprzez nieudzielanie im pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Szczegóły pod adresem: www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7166,Dzialania-Prezesa-URE-w-zakresie-ochrony-uzasadnionych-interesow-odbiorcow-ws-Po.html

Dodatkowo, Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia na terenie całego kraju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób fizycznych przez wprowadzenie w błąd co do faktu zawarcia umowy ze sprzedawcami energii elektrycznej. Prokuratura apeluje, aby osoby poszkodowane zgłaszały takie przypadki na adres: Prokuratura Okręgowa w Płocku, Pl. Obrońców Warszawy 8, 09-402 Płock. Szczegóły w linku:  www.poplock.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=331.

Pomoc, dotyczącą nieuczciwego działania sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych, znaleźć można także w oddziałach Federacji Konsumentów na terenie całej Polski. Nasi doradcy konsumenccy i prawnicy pomogą wyjaśnić wszelkie powstałe wątpliwości oraz podjąć odpowiednie kroki prawne.

Oddziały Federacji Konsumentów uczestniczą w realizacji zadania publicznego: Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bezpłatne poradnictwo jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

<< Energia elektryczna i gaz

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij